19-05-2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ “ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด -19” หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

   ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า วช.มีบทบาทหน้าที่ในช่วงวิกฤตโควิด-19 หลายประการ โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดของรัฐบาล หรือ ศบค. มีโครงสร้างที่มีหน่วยปฏิบัติการเฉพาะด้าน ในการดำเนินงาน ควบคุมและบริหารสถานการณ์โควิด รัฐบาลให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับตัดสินใจ บนพื้นฐานของข้อมูลและพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะนวัตกรรมทางการแพทย์ ศบค.จึงจัดให้มี ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ วช. มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน องค์ความรู้ต่าง ๆ ในด้านการวิจัย การพัฒนาและนวัตกรรม เพื่อประกอบกับข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว จากแหล่งต่าง ๆ เชื่อถือได้ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายและยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนนักวิจัยและประชาชนอย่างเต็มที่ โดยจะขับเคลื่อนให้มีการวิจัยพัฒนา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ

   การแพทย์ หน้ากากอนามัย ชุดตรวจที่มีประสิทธิภาพสูง วิจัยด้านยาและวัคซีน โดยประยุกต์หน่วยงานต่าง ๆ ให้ขับเคลื่อนไปในทางเดียวกันและในช่วงที่ผ่านมา วช.ได้มีกิจกรรมหลายอย่างและได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ที่ช่วยทำให้พวกเราทุกคนได้มีส่วนร่วมได้นำของที่มีอยู่เพื่อบริจาคหรือช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภาวะในสถานการณ์โควิดนี้

   สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อในประเทศขณะนี้ถือว่า ควบคุมได้ แต่ในต่างประเทศยังมีหลายพื้นที่ที่ยังควบคุมการติดเชื้อไม่ได้ จึงต้องทำ 2 อย่างควบคู่กันไปต่อเนื่องและสอดคล้องกันคือ ดูแลให้การติดเชื้อในประเทศอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อรายใหม่เข้ามาจากต่างประเทศ พร้อมแนะแนวทางปฏิบัติตนของประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 2 ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการติดเชื้อจะต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง หรือไปอยู่ในที่มีคนอยู่คับคั่ง