20-05-2563

การประปานครหลวง แจ้งยังเปิดจุดให้บริการน้ำประปาดื่มได้ฟรี บรรเทาความเดือดร้อน แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องที่สำนักงานประปาสาขา ทั้ง 18 แห่ง

   นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงในปีนี้ การประปานครหลวง หรือ กปน. ไดัเปิดจุดให้บริการน้ำประปาดื่มได้ฟรีที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรึ และสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งดังกล่าว โดยประชาชนสามารถนำภาชนะมารับน้ำประปาดื่มได้ฟรีทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.00 น. - 20.00 น. ที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 สาขาใกล้บ้าน ยกเว้นจุดจ่ายน้ำประปาดื่มได้ ที่สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ซึ่งเปิดให้บริการในวันและ เวลาราชการ เวลา 08.30 น.– 16.30 น.

   สามารถติดตามสถานการณ์น้ำประปาในช่วงวิกฤตภัยแล้ง ผ่านทุกช่องทางของ กปน. ได้แก่เว็บไซต์ twqonline.mwa.co.th / แอปพลิเคชัน MWA onMobile / Facebook Twitter และ Line Official Account ภายใต้ชื่อ @MWAthailand หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ MWA Call Center 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง