25-05-2563

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” เนื่องจากช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 มีขยะเพิ่มจำนวนมาก

   นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” นำขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้น ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กลับคืนสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15 จากการใช้บริการรับ - ส่งอาหารที่มากขึ้นถึง 3 เท่า ขยะอาหาร และขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเพิ่มขึ้นถึง 1,500 กิโลกรัมต่อวัน

   ทั้งนี้ โครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน มีแนวคิดว่าทุกครัวเรือน ต้องมีส่วนรวมลดและจัดการกับปริมาณขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งได้ง่ายและทำได้ทันที การรีไซเคิล และอัพไซเคิลโดยนำขยะพลาสติกกลับมาหมุนเวียนแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งอย่างคุ้มค่า