25-05-2563

สำนักงาน กศน. ร่วมกับ 3 ภาคีเครือข่ายสานพลัง เตรียมความพร้อมรองรับ “สังคมสูงอายุ” ของประเทศไทย

   ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ และการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม กศน. เพื่อร่วมกันสร้าง “สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ” รวมถึงขับเคลื่อนมาตรการและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุของประเทศไทย โดยมีสำนักงาน กศน.ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. คณะแพทยศาสตร์โรงพบายาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน หรือ มสพช. เข้าร่วม

   ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าในปี พ.ศ.2567 ประเทศไทยจะมีประชากร “ผู้สูงอายุ”เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด และถือเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ จากสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ ของ "สังคมสูงอายุ" ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโครงสร้างดังกล่าวนี้ จึงได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กศน. และ 3 องค์กรภาคีเครือข่าย จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ ระหว่าง สำนักงานกศน. สวทช.และมสพช. และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม กศน. เพื่อร่วมกันสร้าง "สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ" ระหว่าง สำนักงาน กศน. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมสพช. โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้อง ทุกระดับของทั้ง 4 องค์กรที่เข้าร่วมในครั้งนี้ ได้บูรณาการความร่วมมือและขับเคลื่อนการทำงาน อย่างเต็มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุในระยะอันใกล้นี้ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะองค์กรหลักที่มีภารกิจในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ซึงจะต้องใช้พลังและศักยภาพขององค์กรภาคีเครือข่ายเข้ามาหนุนเสริม และร่วมกันทำงานภายใต้ "หลักการบูรณาการความร่วมมือ" ด้วยการ เชื่อมโยง หนุนเสริม และต่อยอด โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ อันเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับ สังคมสูงอายุของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง

   ด้านดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทั้ง 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ ระหว่างสำนักงาน กศน. สวทช.และมสพช. นั้น สำนักงาน กศน.จะมีบทบาทสำคัญๆ โดยใช้เครือข่ายบุคลากร กศน. ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทุกระดับต่างมีบทบาทการส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยตลอดชีวิต โดยเฉพาะประเด็นการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมสังคมสูงอายุ ซึ่งสอดรับภายใต้นโยบาย กศน. WOW ซึ่งส่งผลอย่างยิ่งที่จะทำให้บุคลากร กศน. สามารถจัดการรวบรวม จัดทำเนื้อหาและ ร่วมบริหารจัดการข้อมูลคลังปัญญา-ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพภายใต้การดำเนินงานของภาคีเครือข่าย กศน. ครอบคลุมในพื้นที่ ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือ และความต่อเนื่องของการดำเนินการร่วมกันเรื่องระบบข้อมูลบูรณาการและช่องทางสื่อสาร คือ สาระที่ได้จากการจัดการความรู้บนเว็บไซต์รวมพลัง www.thaisynergy.org (ไทยซินเนอร์จีย์)ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ร่วมกันพัฒนาขึ้น โดยได้เชื่อมโยงกับเว็ปไชต์ของ กศน. www.nfe.go.th และ มสพช. www.thaiichr.org (ไทยไออาร์ซีเอ็ช) 2) บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีศักยภาพ ในการจัดกิจกรรม กศน. เพื่อร่วมกันสร้าง “สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ” ระหว่าง สำนักงาน กศน. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมสพช. โดยทั้ง 3 องค์กร จะร่วมกัน จัดการระบบและสนับสนุนองค์ความรู้หลักสูตรและงานวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากร กศน. ในระดับพื้นที่ ซึ่งสำนักงาน กศน. มีบุคลากรที่กระจายทำงานใกล้ชิดชุมชนอยู่ทั่วประเทศ จึงมั่นใจจะเป็นกำลังสำคัญให้การดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุ รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะ สร้างการเรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี ซึ่งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจึงมีความสำคัญและเรา จะต้องพร้อมรับมือสามารถปรับตัวและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน เพื่อให้เกิดสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะต่อไป