28-05-2563

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระบุ วิทยาลัยอาชีวเอกชน ที่เปิดหลักสูตรระยะสั้นต้องยื่นขออนุญาตเปิดหลักสูตรจาก สช.เท่านั้น

   นายอรรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. ได้รับแจ้งข้อมูลว่ามีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยเอกชนไปเปิดสูตรหลักสูตรระยะสั้นนอกที่ตั้งในลักษณะหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ซึ่งการไปเปิดหลักสูตรระยะสั้นในลักษณะนี้สถานศึกษาจะต้องยื่นเรื่องขออนุญาตเปิดหลักสูตรระยะสั้น มาที่ สช.เท่านั้น เนื่องจากขณะนี้สถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรระยะสั้นมีความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อไม่ให้ เกิดความสับสนได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมาย สช.ทำหนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้รับทราบแล้ว โดยหากเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่เป็นของรัฐจะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นจะต้องแจ้งขออนุญาต การเปิดหลักสูตรไปที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสอศ.ได้

   ทั้งนี้ สช.ไม่ได้ปิดกั้นหากสถานศึกษาเอกชนจะเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น แต่ต้องการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรให้มีคุณภาพ และไม่ใช่เป็นการเปิดหลักสูตรที่ไปซ้ำซ้อนกับโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดยจะต้อง มาขออนุญาตการเปิดหลักสูตรจาก สช. เนื่องจากเป็นอำนาจตามกฎหมาย ดังนั้นหากสถานศึกษาเอกชนแห่งใดฝ่าฝืนเปิดหลักสูตรระยะสั้นจะมีความผิดถูกดำเนินคดีอาญา อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สช. ได้ตั้งคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบการเปิดหลักสูตรระยะสั้นที่ไม่ได้มาตรฐานแล้ว