28-05-2563

กรมอนามัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแนวทางการปฏิบัติเตรียมพร้อม เปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างปลอดภัย

   แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเปิดดำเนินการในช่วงมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์โควิด -19 ว่า 4 กระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงศึกษาธิการ /กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมร่วมกับสมาคมโรงเรียนอนุบาลและสมาคมศูนย์ดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิด โดยกรมอนามัยได้จัดทำคำแนะนำการป้องกันตนเอง ทั้งเป็นคู่มือและคลิปวิดีโอเพื่อความเข้าใจง่าย โดยมีคำแนะนำทั้งในส่วนของเจ้าของสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย ที่ต้องทำความสะอาดสถานที่ สิ่งของเครื่องใช้ จุดสัมผัสต่างๆ ต้องวางแนวทางการคัดกรอง จัดสถานที่เอื้อต่อการเว้นระยะห่าง ของเด็ก ในส่วนของครูผู้ดูแลเด็ก ต้องดูแลความสะอาดทั้งตนเองและเด็กที่อยู่ในความดูแล จัดกลุ่มเด็ก เป็นกลุ่มย่อยไม่เกินกลุ่มละ 6 คน แยกสิ่งของเครื่องใช้ ของเล่นเป็นของส่วนตัวหรือของเฉพาะกลุ่ม หากแยกไม่ได้ให้ทำความสะอาดทุกครั้งที่หมุนเวียนกลุ่มใช้ สำหรับผู้ปกครอง ต้องให้ความร่วมมือเช่นกัน เมื่อรับเด็กกลับถึงบ้านแล้ว ควรให้เด็กทำความสะอาดมือและอาบน้ำทันที พร้อมสังเกตอาการหากพบ บุตรหลานป่วยให้หยุดเรียนทันที