28-05-2563

ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน เผยธุรกิจขนส่งสินค้าและสุขภาพ จะมีการฟื้นตัวที่ไวหลังสิ้นสุด การระบาดของโรคโควิด-19

   นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ทำให้ทั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF และองค์การการค้าโลก หรือ WTO คาดว่าเศรษฐกิจและการค้าโลกในปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวร้อยละ -3.0 และ -12.9 ตามลำดับ สำหรับประเทศไทย คาดว่าเศรษฐกิจไทย จะได้รับผลกระทบสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยและ IMF คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 อาจมีแนวโน้มหดตัวสูงถึงร้อยละ -5.3 และ -6.7 ตามลำดับ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไป การส่งออกมีแนวโน้มหดตัวจากการ ชะลอตัว/หดตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า และมาตรการ Lockdown ที่ส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน การอยู่รอดของกิจการและการลดลงของกำลังซื้อของคนในประเทศ ในส่วนของแนวโน้มการฟื้นตัวของธุรกิจหลังจบโควิด-19 ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน คาดว่ากลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มการฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็ว ได้แก่ ธุรกิจการขนส่งสินค้าและโดยสารทั่วไป ธุรกิจสื่อสาร ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจขายปลีกสมัยใหม่ และธุรกิจการศึกษาออนไลน์ เป็นต้น

   ส่วนกลุ่มธุรกิจที่คาดว่ามีแนวโน้มการฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติได้ปานกลาง ได้แก่ ธุรกิจการขนส่งโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจขายส่งขายปลีกที่เป็นรายย่อย สถาบันการเงิน ธุรกิจประกันภัย/ประกันอุบัติเหตุ และธุรกิจการศึกษา เป็นต้น ขณะที่กลุ่มธุรกิจที่คาดว่ามีแนวโน้มการฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติได้ช้า ได้แก่ ธุรกิจขนส่งทางอากาศ ธุรกิจผลิตเชื้อเพลิง ธุรกิจรถยนต์และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

   อย่างไรก็ตาม หากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดสิ้นสุดลง จากการที่ประเทศพึ่งพารายได้จากการส่งออกและการท่องเที่ยวเป็นหลัก บทเรียนโควิด-19 จะเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ธุรกิจต้องตระหนักถึงการเตรียมพร้อม เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ทั้งนี้ในระยะยาวธุรกิจควรเตรียมปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงเป็น New Normal ใหม่ๆ ของสังคม