29-05-2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมติดตามความก้าวหน้า “โครงการ อว.สร้างงาน”

   ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ติดตามความก้าวหน้า “โครงการ อว.สร้างงาน”ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดปทุมธานี พร้อมชี้แจงว่า จากการที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหรือ อว. ได้ดำเนินงาน “โครงการ อว. สร้างงาน” เพื่อจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ร่วมพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยแก้ปัญหาการว่างงาน โดยได้มอบหมายให้ วว. สนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีและโอทอป เน้นการส่งเสริมและเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ครอบคลุมในด้านการวางแผนการผลิต การใช้เครื่องมือการควบคุมการผลิต การตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต โดยคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะได้รับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากผู้เชี่ยวชาญและมีการฝึกปฏิบัติงาน เช่น เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและผลไม้ เทคโนโลยีการจัดเก็บและยืดอายุผลไม้สด เทคโนโลยีด้านการสกัดสมุนไพร เป็นต้น ซึ่งผลจากการดำเนินงานนี้จะก่อให้เกิดผลในระยะสั้น คือ การสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ผู้ประสบภาวะวิกฤตโควิด-19 ส่วนผลในระยะยาว เป็นการตอบโจทย์ประเทศ สร้างและเสริมทักษะแรงงานสมัยใหม่ ให้มีความพร้อมเพื่อสร้างธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ หรือเป็นผู้ประกอบการรายใหม่หลังจบวิกฤตโควิด-19

 

   ด้าน ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. กล่าวเพิ่มเติมว่า วว. รับมอบนโยบายและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ อว.สร้างงาน โดยได้เปิดรับบุคลากร รวมจำนวน 130 คน แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 (ปลายเดือนเมษายน 2563) และระยะที่ 2 (ต้นเดือนพฤษภาคม 2563) ขณะนี้ได้ทำการคัดเลือกบุคลากรแล้ว และบางส่วนได้เริ่มเข้ามาปฏิบัติงาน ณ โครงสร้างพื้นฐาน วว. 7 แห่งทั่วภูมิภาค ได้แก่ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM) จังหวัดปทุมธานี ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การยืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก จังหวัดลำพูน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารจังหวัดแพร่ โรงงานสกัดระดับชุมชนและระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จังหวัดน่าน โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร จังหวัดระยอง โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร จังหวัดสงขลา โดยแต่ละพื้นที่ วว. ได้มอบหมายให้นักวิจัยที่มีประสบการณ์ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน