29-05-2563

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เตรียมออกสินเชื่อช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกร ให้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพผ่าน 3 โครงการ

   นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง รวม 7 มาตรการ อาทิ มาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ประกอบด้วย การขยายระยะเวลาชำระหนี้ ลดอัตราดอกเบี้ย ปลอดชำระต้นเงินใน 3 ปีแรก ให้กับลูกหนี้ปกติและลูกหนี้ NPL (เอ็นพีแอล) ครอบคลุมทั้งเกษตรกรลูกค้า ผู้ประกอบการและสถาบัน มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือน โดยพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 3 เดือน โดยอัตโนมัติและมาตรการ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินลูกค้า SMEs เป็นต้น โดย ธ.ก.ส. เตรียมออกสินเชื่อช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกร หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลายแล้ว เพื่อให้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพหรือสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ สำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจซึ่งไม่เคยเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. มาก่อน ได้มีเงินทุนประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท โครงการ “สินเชื่อนิวเจนฮักบ้านเกิด” สำหรับเกษตรกร ทายาทเกษตรกร หรือคนรุ่นใหม่ที่กลับคืนสู่ภูมิลำเนาและสนใจในการทำเกษตรกรรม วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท และโครงการสินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ สำหรับเกษตรกรที่ได้รับการพักชำระหนี้ เพื่อเป็นเงินทุนในการทำการเกษตรระยะสั้น ปีการผลิต 2563และ2564 วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส. จะเร่งนำเสนอโครงการเพื่อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเห็นชอบโดยเร็วต่อไป

   นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังได้เตรียมมาตรการในการฟื้นฟู เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรลูกค้ากลับมาพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและชุมชน มีรายได้ ควบคู่กับการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วย ซึ่ง ธ.ก.ส. คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบได้จำนวนกว่า 1,000,000 คน