29-05-2563

กระทรวงสาธารณสุข วาง 6 แนวทางสกัดโควิด-19 แพร่ระบาดหลังเปิดเรียน

   กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในโรงเรียน สถานศึกษา ฉบับล่าสุด แบ่งเป็น 6 ประเด็น ประกอบไปด้วย ประเด็ที่ 1 เมื่อมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเกิดขึ้น จะมีผู้สัมผัสเสี่ยงติดเชื้อสูงคือผู้ที่เรียนร่วมห้อง นอนร่วมห้อง หรือเพื่อนสนิทที่คลุกคลีกันผู้ที่มีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตรนากว่า 5 นาที หรือถูกไอ จามรดจากผู้ป่วย โดยไม่มีการป้องกัน อาทิ ไม่สวมหน้ากากอนามัย ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิดไม่มีการถ่ายเทอากาศ อาทิ ในรถปรับอากาศ ห้องปรับอากาศร่วมกับผู้ป่วยและอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตรนานกว่า 15 นาทีโดยไม่มีการป้องกัน // ประเด็นที่ 2 การเตรียมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ต้องตรวจสอบห้องสุขา โรงอาหาร ให้มีอ่างล้างมือให้เพียงพอ สภาพดี พร้อมใช้งาน สบู่ล้างมือเพียงพอ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณทางเข้าห้องเรียน และอาคารต่าง ๆ ที่มีการใช้งานร่วมกัน กำหนดจุดตรวจคัดกรองอาการป่วยบริเวณทางเข้าต่าง ๆ จัดสถานที่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อาทิ การเข้าแถว /เข้าคิว /การจัดที่นั่งเรียน /จัดที่นั่งรับประทานอาหาร /ทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล /จัดตารางเหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน และสำหรับเด็กเล็กที่ยังต้อง นอนกลางวันหรือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่มีโรงนอน ให้รักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ไม่เอาศีรษะชนกัน แยกอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกัน กรณีเด็กป่วยให้หยุดอยู่บ้าน และกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการป้องกันควบคุมโรคของสถานศึกษา // ประเด็นที่ 3 กิจกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเมื่อเปิดการเรียนการสอน ให้คัดกรองไข้และอาการทางเดินหายใจของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดบริเวณทางเข้าสถานศึกษาทุกวัน หากพบผู้ป่วยให้หยุดและไปพบแพทย์ รวมถึงตรวจสอบการลาป่วยด้วย หากพบว่า มีจำนวนมากมากผิดปกติให้แจ้งไปยังหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ตรวจสอบ แจ้งผู้ปกครองที่บุตรหลาน มีอาการ อาทิ ไข้ /ไอ /จาม /มีน้ำมูก /เหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกันให้หยุดเรียน กำชับกรณีมีคนในครอบครัวป่วยโรคโควิด-19 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงให้ทำตามคำแนะนำเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด งดจัดกิจกรรมรวมคน ทัศนศึกษา แข่งกีฬาสี หากมีรถรับส่งนักเรียน เจ้าหน้าที่ต้องสังเกต

   อาการนักเรียนก่อนอนุญาตขึ้นรถให้สวมหน้ากากผ้า /หน้ากากอนามัยทุกคนระหว่างนั่งในรถ พยายามเปิดประตูหน้าต่างของห้องเรียนงดการเรียนในห้องแอร์ที่ไม่จำเป็น และตรวจตราผู้ประกอบอาหารของโรงเรียน ให้ปฏิบัติตามสุขอนามัย // ประเด็นที่ 4 การทำความสะอาด พื้นและพื้นผิวต่าง ๆ ทำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาซักผ้าขาวผสมสำหรับเช็ดพื้นผิว หรือแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็น เช็ดฆ่าเชื้อโรคของอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำความสะอาดห้องสุขาด้วยน้ำยาอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และกำจัดขยะอย่างถูกวิธีทุกวัน // ประเด็นที่ 5 เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ต้องปิดชั้นเรียนที่พบผู้ป่วย เพื่อแยกนักเรียน นักศึกษา ทำความสะอาดสถานที่ที่ผู้ป่วยนั่งเรียนหรือใช้ประจำ สำรวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคนบริเวณทางเข้าโรงเรียนเรียนอย่างเคร่งครัด หากพบอาการไข้หรืออาการทางเดินหายใจให้นำส่งโรงพยาบาล ส่วนผู้สัมผัส กลุ่มเสี่ยงสูง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะดำเนินการเก็บตัวอย่างทางเดินหายใจส่งตรวจหาเชื้อและให้แยกตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงต่ำ แยกตัวอยู่ที่บ้านและรายงานอาการทุกวัน และทีมสอบสวนโรคทำการติดตามผู้สัมผัสทุกวันจนครบกำหนด และประเด็นที่ 6 การแยกตัวอยู่บ้านของผู้สัมผัสไม่มีอาการวัดไข้ ทุกวัน หากพบอุณหภูมิสูงกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาหรือมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้โทรรายงานครูผู้รับผิดชอบแยกของใช้ส่วนตัว ทุกคนในบ้านให้ล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะหลังเข้าห้องน้ำ หรือจับสิ่งของที่ใช้ร่วมกันและห้ามออกจากบ้าน.