01-06-2563

ITAP สวทช. เดินหน้าโครงการชนชราแห่งอนาคตหนุนผู้ประกอบการพัฒนาระบบ AI ช่วยผู้สูงวัยตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์

   นางสาวชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสโปรแกรมโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือไอแทป ( ITAP ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. และหัวหน้าโครงการชนชราแห่งอนาคต กล่าวว่า โครงการชนชราแห่งอนาคต (New Aged Citizens) เป็นโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ความรู้ โอกาสและความท้าทายที่มาพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุ นำมาพัฒนาเป็นโมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือบริการทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์ที่ชะลอความเสื่อมสภาพ ของร่างกาย งานออกแบบที่ตอบสนองชีวิตในวัยชรา และการเชื่อมต่อโลกผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล ที่ทำให้ผู้สูงอายุยังเป็นบุคลากรที่เปี่ยมด้วยทักษะความรู้ ประสบการณ์ และศักยภาพในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ โดยโครงการมุ่งเน้นที่จะเป็นกลไกเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากลด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เพื่อสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการไทย เป็นองค์ความรู้พัฒนาธุรกิจใหม่พร้อมไปกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก

   หัวหน้าโครงการชนชราแห่งอนาคต กล่าวเพิ่มเติมว่า จากโอกาสในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้สูงอายุ ทั้งในส่วนอาคารที่พักอาศัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย และยกระดับความเป็นอยู่ดีของสังคมไทย นำมาสู่โมเดลธุรกิจเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของ บริษัท สุขสบาย (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ต้องการพัฒนา ‘ระบบช่วยในการตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์สำหรับ ผู้เกษียณอายุ’ โดยบริษัทคาดหวังที่จะเป็นผู้ประกอบการรายแรก ๆ ของประเทศไทย ฉะนั้น โปรแกรม ITAP สวทช. จึงให้การสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านโครงการชนชราแห่งอนาคต ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบของบริษัท และศึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้เกษียณอายุ พร้อมรวบรวมข้อมูลทางกายภาพ ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ในหัวเมืองใหญ่ ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อ บนฐานของความรู้ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม ซึ่งสามารถวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสม พร้อมได้ฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้เกษียณอายุ รวมถึงบริษัทได้เรียนรู้การวางระบบโครงสร้าง และการเชื่อมต่อในแอปพลิเคชันด้วย

   ด้านนางสาวสุชาดา เกษมทรัพย์ ผู้บริหาร บริษัท สุขสบาย (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการขอรับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากโปรแกรม ITAP สวทช. เนื่องจากงานของบริษัทซึ่งสถาปนิกที่ทำงานอยู่ มีโครงการออกแบบบ้านเกษียณอายุสำหรับชาวต่างชาติที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้ว ทำให้รับรู้ถึงปัญหาต่าง ๆที่คนเกษียณชาวต่างชาติต้องพบเจอ และเกณฑ์ที่จะช่วยในการตัดสินใจซื้อบ้านและการเลือกทำเลที่ ผู้เกษียณอายุอยากใช้ชีวิตอยู่ รวมถึงประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้จึงมีความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัท โดยต้องการพัฒนาระบบ AI ที่เป็นเหมือนกับที่ปรึกษาสถาปนิกเพื่อให้สามารถประเมิน ข้อมูลได้มากขึ้นและเร็วขึ้น พร้อมยังให้คำแนะนำที่เหมาะสม กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบแพลตฟอร์มที่เข้าถึงผู้ใช้บริการ ทั้งที่เป็นเจ้าของโครงการ และผู้เกษียณอายุที่มีความต้องการ ที่พักอาศัยได้อย่างว่องไวเหมาะสมและได้มาตรฐานสากล ซึ่งการเข้าร่วมโครงการชราแห่งอนาคต พร้อมได้รับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ และเงินทุนจากโปรแกรม ITAP สวทช. ทำให้โครงการที่เกิดมาจากไอเดียสามารถเป็นจริงขึ้นมาได้

   ขณะที่ นางสาวกัลยา โกวิทวิสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม ITAP จากบริษัท แชสซีพลัสอินฟิล จำกัด กล่าวเสริมว่า โครงการชนชราแห่งอนาคต เป็นโครงการที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสแปลงแนวคิด และข้อมูลที่มี สู่ต้นแบบ เพื่อนำไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย หรือมองเห็นประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม โดยเน้นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเป็นกลุ่มที่เชื่อมต่อตลาดสุขภาพและวิถีชีวิต ที่นำเอาเทคโนโลยี ไอโอที (IoT) เข้ามาผสมผสานกับผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น