02-06-2563

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศขึ้นทะเบียน สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพิ่มอีก 4 รายการคาดการณ์ขึ้นทะเบียน ครบทั้ง 77 จังหวัดภายในปีนี้

   นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI เพิ่มขึ้นอีก 4 รายการ ได้แก่ มะขามเทศเพชรโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา , ส้มโอทองดีบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ, มะพร้าวน้ำหอมบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และโอ่งมังกรราชบุรี จังหวัดราชบุรี ทำให้ปัจจุบันมีการประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทยแล้วทั้งสิ้น 124 รายการ ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัด เหลือเพียงจังหวัดอ่างทอง ที่คำยื่นขอ “กลองเอกราช” อยู่ระหว่างกระบวนการขึ้นทะเบียน ซึ่งคาดว่าจะสามารถขึ้นทะเบียนได้ภายในปีนี้ และจะส่งผลให้ประเทศไทยมีสินค้า GI ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนครบ 77 จังหวัด สำหรับสินค้า GI ทั้ง 4 รายการที่ขึ้นทะเบียน GI ในครั้งนี้ ทำให้ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีสินค้า GI มากที่สุดในประเทศไทย จำนวน 6 รายการ เช่นเดียวกับจังหวัดเชียงราย

   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญามีแผนที่จะส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการเกิดการต่อยอดทางธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ การเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการ เพื่อเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ โดยอาศัยองค์ความรู้และการดำเนินงานแบบบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงพาณิชย์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน