04-06-2563

กรมศิลปากร พัฒนาการจัดแสดงท้องพระโรงวังหน้า พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พร้อมเปิดให้ชม หมู่พระวิมานครบ 13 ห้อง ในปี 2564

   นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า จากการที่กรมศิลปากรดำเนินโครงการพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล โดยมีการปรับแต่งภูมิทัศน์ และบูรณะอาคารหมู่พระวิมานที่อยู่ภายในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ตลอดจนการพัฒนารูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการถาวรใหม่ นำโบราณวัตถุชิ้นสำคัญจัดแสดงด้วยสื่อมัลติมีเดีย แสง สีเสียง และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยดึงดูดความน่าสนใจ ของห้องจัดแสดงทุกพระที่นั่งในหมู่พระวิมานรวม 13 ห้อง ซึ่งปัจจุบันได้มีการบูรณะอาคารหมู่พระวิมานต่าง ๆ และพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการจนเกือบแล้วเสร็จ เหลือเพียงงานจัดแสดงช่วงระยะสุดท้าย คือ โครงการพัฒนาการจัดแสดงท้องพระโรงวังหน้า ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ซึ่งการพัฒนาครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "การกลับคืนลักษณะของท้องพระโรงวังหน้า" ที่มีพระที่นั่งบุษบกเกริน ที่ประทับในการออกรับแขกเมือง ของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ประดิษฐานเป็นประธานท้องพระโรง ถัดมาเป็นพระแท่นราชบัลลังก์เศวตฉัตรที่ใช้ในพระราชพิธีเฉลิมพระอิสริยยศพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระแท่นออกขุนนาง ที่ประทับในการออกว่าราชการของในวาระปกติของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล จัดแสดงอยู่ในตำแหน่งด้านหน้าพระที่นั่งท้องพระโรง 2 องค์ เป็นไปตามลำดับสถานะความสำคัญของพระที่นั่ง รวมทั้งจัดแสดงเรื่องราวของสถาปัตยกรรมพระราชวังบวรสถานมงคล ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตามระเบียบพระราชสำนัก และพระราชนิยมในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทั้ง 5 พระองค์ ส่วนท้ายจัดเป็นนิทรรศการการศึกษา ทางโบราณคดีวังหน้าซึ่งเป็นงานเริ่มต้นของโครงการพัฒนา พระราชวังแห่งนี้

   ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2469 ที่รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล่าโปรดกระหม่อม พระราชทาน หมู่พระวิมาน พระราชวังบวรสถานมงคล เป็นห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑสถาน สำหรับพระนคร ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จนปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพระที่นั่งต่าง ๆ ภายในหมู่พระวิมานให้เป็นห้องจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่สำคัญ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัยนี้เดิมเป็นท้องพระโรงของพระราชวังบวรสถานมงคล สร้างในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ รัชกาลที่ 3 ได้ปรับปรุงเป็นห้องจัดแสดงประติมากรรม เครื่องใช้สำริด กระทั่งปี 2510 จึงปรับเปลี่ยนเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ โดยในปี 2563 นี้ มีกำหนดจะแล้วเสร็จเป็นห้องจัดแสดงที่ 13 พร้อมเปิดให้เข้าชมครบทั้ง 13 ห้องจัดแสดงของอาคารหมู่พระวิมานทั้งหมดในปี 2564