04-06-2563

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เผยประชาชนชาวอังกฤษให้ความสนใจโครงการ "ตู้พระทำฯ - สวนครัวนำสุข" วัดอรุณสหราชอาณาจักร

   พระราชมหาเจติยาภิบาล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในฐานะประธานสมาคมวัดอรุณสหราชอาณาจักร กล่าวว่า คณะสงฆ์วัดอรุณสหราชอาณาจักร เมืองนอริช และคนไทยในเมืองนอริช สหราชอาณาจักร ได้จัดทำโครงการ “ตู้พระทำ นำสุข และสวนครัว นำสุข พอเพียง และเพียงพอ” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำพืชผักสวนครัวที่ปลูกที่วัด และที่บ้านของชาวไทยในอังกฤษ มาไว้ในตู้พระทำฯซึ่งตั้งอยู่ภายในวัด เพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างชาติมาแลกเปลี่ยนกันประกอบอาหาร ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก

   พระราชมหาเจติยาภิบาล กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวเป็นการขยายผลจากโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช โดยเชิญชวนคนไทยในอังกฤษมาร่วมปลูกผักสวนครัวที่วัด และที่บ้านของแต่ละคน หลังจากได้ผลผลิตจะนำมาใส่ไว้ที่ตู้พระทำฯ และนำมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อประกอบอาหาร ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ทำให้ประชาชนในอังกฤษสนใจนำตัวอย่างที่เกิดขึ้นไปใช้ในสังคมคนอังกฤษด้วย และยังถือว่าเป็นการปฏิบัติตามแนวทาง “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธาน ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ที่มีดำริให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างยั่งยืนด้วย