16-06-2563

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประกวดการเล่าเรื่อง หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ทางเว็บไซต์ www.eto.ku.ac.th

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประกวดการเล่าเรื่อง หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ การจัดประกวด และเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น และส่งเสริมการอ่าน ประจำพุทธศักราช 2563 โดยผู้สนใจส่งใบสมัคร พร้อมไฟล์วีดิทัศน์ที่บันทึกการเล่าเรื่อง มีความยาวประมาณ 5 นาที ที่ได้ถ่ายทำต่อเนื่อง ห้ามตัดต่อ ห้ามแทรกภาพ หรือเสียงอื่นใดเพิ่มเติม ซึ่งโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับทุนสนับสนุนการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของนักเรียน จำนวน 10,000 บาท ผู้สนใจส่งใบสมัครและผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 และดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ทางเว็บไซต์ www.eto.ku.ac.th หรือสอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 09 0952 7768