29-06-2563

กรมชลประทาน ขอความร่วมมือเกษตรกรทำการเพาะปลูกพืช เมื่อมีฝนตกชุกสม่ำเสมอ ลดความเสี่ยงผลผลิตเสียหายจากการขาดน้ำ

   นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึงการจัดการน้ำในฤดูฝน ภายใต้นโยบาย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอธิบดีกรมชลประทาน โดยกล่าวว่าต้องเก็บกักน้ำฝนไว้ให้ได้มากที่สุด การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เช่น อุทกภัย พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรทำการเพาะปลูกเมื่อมีฝนตกชุกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสียหายจากการขาดน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ ขณะที่คาดการณ์ฤดูฝนในเขตพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นคาดว่าจะมีฝนไปจนถึงเดือนตุลาคม ก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝนภาคใต้ต่อไป จึงต้องเร่งเก็บกักน้ำในช่วง 3 เดือน ให้มากที่สุดก่อนหมดฝน เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำสำรอง ไว้ใช้ในระยะต่อไป

   สำหรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาวะที่มีฝนตกในเกณฑ์น้อย กรมชลประทาน จะบริหารจัดการปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ใน 4 เขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยจะส่งให้เฉพาะการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเป็นหลัก ส่วนภาคการเกษตรจะบริหารจัดการน้ำท่าในแม่น้ำและลำน้ำสาขาต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากเกษตรกรทำการเพาะปลูกนาปีไปแล้ว จะนำน้ำท่าจากแม่น้ำและลำคลองธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ด้วยการทดน้ำ/อัดน้ำ หรือสูบน้ำช่วยเหลือ ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำนาปี ได้ขอความร่วมมือให้เริ่มทำนาปีในช่วงหลังกลางเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีฝนตกชุก และมีปริมาณน้ำเพียงพอในพื้นที่ จึงค่อยทำการเพาะปลูก