30-06-2563

กระทรวงวัฒนธรรม จัดหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวาย 10 วัดในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี2563

   นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2563 พร้อมด้วย นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา เข้าร่วม ณบริเวณโถงชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครนายอิทธิพล คุณปลื้มกล่าวว่า เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2563 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาร่วมกับ คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาขึ้น ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2563 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา และจะได้นำเทียนพรรษาไปถวายวัด ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563โดยมีหน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้แทนไปร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ดังนี้ กรมการศาสนา ที่วัดพรหมวงศาราม เขตดินแดง และวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน / กรมศิลปากร ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง / สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ที่วัดชัยพฤกษมาลา เขตตลิ่งชัน / ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่วัดเสมียนนารี เขตหลักสี่ / หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ / เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร และในการจัดกิจกรรมต่างๆ นั้น ได้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และคำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่างๆ พิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคCOVID-19 ของกระทรวงวัฒนธรรม

   ในส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามความพร้อมของแต่ละจังหวัด เช่น พิธีหล่อเทียน การแห่เทียนพรรษา การถวายเทียนพรรษา การทำบุญตักบาตร การแสดงพระธรรมเทศนาพิธีเวียนเทียน การปฏิบัติธรรม การประดับธงชาติและธงธรรมจักร การจัดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนารวมทั้งรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนรักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุข ตลอดพรรษา โดยการจัดกิจกรรมทุกประเภทได้ปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคCOVID-19