15-09-2563

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการศึกษายกกำลังสอง พร้อมเร่ง ปลดล็อกกลไกขับเคลื่อนการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน

   นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ พร้อมมอบนโยบายด้านการศึกษายกกำลังสอง โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. และบุคลากรเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมกว่า 800 คน ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อสื่อสารนโยบายของสพฐ. และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และสร้างความเข้าใจไปยังสถานศึกษาในสังกัด เพื่อร่วมปฏิบัติให้นโยบายบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการ "ยกกำลังสองการศึกษาไทย สู่ความเป็นเลิศ" โดยเริ่มจาก การพัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศทุกด้าน พร้อมทั้งปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง โดยปลดล็อกกลไกขับเคลื่อนการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน ให้มีความยืดหยุ่น และลดข้อจำกัดของกระบวนการต่างๆ พร้อมปรับเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดให้คนเก่งมาเป็นครู และปรับหลักสูตรเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียน ตลอดจนเปิดกว้างในการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อนำโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศตามบริบทสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ยังได้จัดตั้ง "ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ" หรือ HCEC เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพครูและติดอาวุธให้ครูเก่งขึ้น โดยคาดว่าในปี 2564 จะมี HCEC ที่ตั้งขึ้นในโรงเรียนจำนวน 185 ศูนย์ ทั่วประเทศ

   ทั้งนี้ สิ่งสำคัญกระทรวงศึกษาธิการยังได้พัฒนาแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อรวบรวมเนื้อหาการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะต่างๆ ไว้ในระบบและรูปแบบเดียวกัน ซึ่งครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงเป็นแพลตฟอร์มให้คนที่ทำงานแล้วได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อ Upskill และ Reskill ทำให้เกิดการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย ซึ่งจะเชื่อมโยงกับแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศอีกด้วย