15-09-2563

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ มาตรการช่วยค่าใช้จ่ายประชาชนที่มีสิทธิ์จำนวน 15 ล้านคน ในวงเงินคนละ 3,000 บาทเป็นเพียงหลักการเบื้องต้น

   นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีข่าวเรื่องมาตรการ ที่รัฐบาลจะช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการช่วยค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน 15 ล้านคน ในวงเงิน 3,000 บาทต่อคน เพื่อนำไปจับจ่ายใช้สอย เป็นการลดค่าครองชีพและเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ส่งเสริมการบริโภคและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นเพียงหลักการในเบื้องต้นที่กระทรวงการคลัง ได้นำเสนอในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบศ. เท่านั้น ยังไม่ได้เป็นข้อสรุปที่จะอนุมัติให้ดำเนินการโครงการ แต่มีมติให้กระทรวงการคลัง จัดทำรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม ศบศ. ในครั้งต่อไป

   โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของประชาชนที่จะลงทะเบียนได้รับสิทธิ์ รวมถึงร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยขอให้ครอบคลุมผู้ประกอบการรายย่อยให้ได้มากที่สุด และเมื่อกระทรวงการคลังได้ข้อสรุปและนำเสนอเพื่อขอมติจาก ศบศ. ในรายละเอียดแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การนำเสนอมาตรการดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่จะดำเนินการต่อไป จึงขอให้ประชาชนได้มั่นใจว่า รัฐบาลจะดำเนินการโครงการช่วยเหลือประชาชนด้วยความรอบคอบและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเงินช่วยเหลือดังกล่าว รัฐบาลตั้งใจที่จะให้ประชาชนสามารถนำไปใช้จ่ายได้ที่ร้านค้าทั่วไป ร้านหาบเร่แผงลอย ร้านโชห่วยต่าง ๆ รวมถึงการซื้อสินค้าในตลาดสดและตลาดนัด เพื่อให้ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ให้ได้มากที่สุดและเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลได้อย่างเต็มที่