16-09-2563

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ให้เร็วขึ้น ดึงนักลงทุนที่ต้องการ ย้ายฐานการผลิตหลังไทยสามารถควบคุมโควิด-19 ได้ดี

   นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมแผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ให้เร็วขึ้นจากเดิม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-Curve ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ยุคใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยภาคอุตสาหกรรมจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้หลังมีแนวโน้มฟื้นตัวช่วงครึ่งหลังปีนี้ ซึ่งอุตสาหกรรมหลักโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและการแพทย์ยังคงขยายตัวต่อเนื่องตามความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก เกิดการลงทุนและการจ้างงานเพิ่มขึ้น ขณะที่อุตสาหกรรมหลักอื่นจะค่อยๆ ฟื้นตัวตามการผ่อนคลายมาตรการและการใช้จ่ายภายในประเทศที่ดีขึ้น เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น แต่สถานการณ์ในต่างประเทศยังคงน่าเป็นห่วง พฤติกรรมการบริโภคทั่วโลกมีความเปลี่ยนแปลงจากเดิม มีการบริโภคสินค้าคงทนที่ลดลง ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ส่วนการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคกลับเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ภาคอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อตอบสนอง ต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนี้ให้ทันและใช้โอกาสจากวิกฤตในครั้งนี้ดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาสร้างฐาน การผลิตในไทย

   สำหรับประเทศไทยมีจุดแข็งทางด้านของแรงงาน ที่มีฝีมือและมีการควบคุมโรคโควิด-19 ที่ดี สอดรับกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มุ่งพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมที่จะย้ายเข้ามาใหม่ได้ รวมถึงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC การเตรียมความพร้อมในสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติได้ทันที กระทรวงอุตสาหกรรมจึงมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ สศอ.เร่งจัดทำมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ ต่อไป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์