16-09-2563

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงาน โครงการร้อยเอ็ดร่วมใจอนุรักษ์

   นายวิชิตร์ แสงทองล้วน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการ ได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่มาของการจัดกิกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือสื่อมวลชนขึ้น เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จในพัฒนาระบบราชการไทย และรูปแบบการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีให้แก่หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการบริหารราชการ

   ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวต่อไปว่า ในครั้งนี้ ได้นำสื่อมวลชนสัญจรศึกษาดูงาน โครงการร้อยเอ็ดร่วมใจอนุรักษ์บำคงทำเลตอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีพื้นที่ป่า 1,200 ไร่ เป็นป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืช มีไม้มีค่านานาชนิด และใชช่วงปี 2551-2555 มีขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูงในป่าจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเกิดความตระหนักและรวมกลุ่มกันเพื่อ ป้องกันแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ ตลอดจนอนุรักษ์ป่าชุมชนให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน และถือเป็นป่าที่มี แพงเกินไป ไม้พะยูงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ 1,400 ต้น จึงเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ต้นแบบการอนุรักษ์พื้นที่ป่า โดยกลุ่มเครือข่ายจิตอาสาพิทักษ์ป่าดงทำเลดอนใหญ่ ได้หาวิธีแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าและอนุรักษ์ปร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และภาคีเครือข่าย โดยการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่มีต่อกัน จัดเวทีชาวบ้าน เสวนาร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาทัศนคติเชิงลบที่มีต่อการร่วมมือปกป้องผืนป่า และเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ จัดเวรยามเฝ้าระวังรักษาป่า ทำให้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ไม่พบปัญหาการลักลอบตัดไม้ในป้คงทำเลตอนใหญ่อีกเลย

   ด้าน นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การทำงานของกลุ่มเครือข่ายจิตอาสาพิทักษ์ป่าดงทำเลดอนใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดเวรยามเฝ้าระวังรักษาอย่างจริงจัง ทำให้ป่าเป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นแหล่งอาหารของชุมชน จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสถาบันต่าง ๆ หลายรางวัล อาทิ รางวัลรุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่ม พระบารมี /รางวัลกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ และรางวัล ทสม. ดีเด่นจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด