15-10-2563

สสส. จับมือ มหาวิทยาลัยมหิดล กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดตัว “หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ” เดินหน้าปั้น “นักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร ครู ก” ถ่ายทอดในโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศ

   ดร.นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส. กล่าวว่า ปี 2564 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ หรือ Complete Aged Society จึงต้องเตรียมพร้อมปัจจัยสุขภาพในทุกด้าน โดยเฉพาะสื่อซึ่งมีอิทธิพลสำคัญต่อโลกยุคใหม่ จากข้อมูลการสำรวจโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี 2562 พบว่า ผู้สูงวัยใช้อินเทอร์เน็ตสูงถึง 10 ชั่วโมงต่อวัน และร้อยละ 75 ตกเป็นเหยื่อของข่าวลวง ถูกหลอกลวงขายสินค้า สสส.จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งระดับประเทศและองค์กรส่วนท้องถิ่น ผลักดันหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ นำร่องพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยมีการจัดทำหลักสูตรเป็นคู่มือเพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้ และจัดทำในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Book เพื่อช่วยกันสร้างสังคมวิถีชีวิตสุขภาวะ และสร้างพลังให้ผู้สูงอายุก้าวข้ามขีดจำกัดไปเป็นนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร เป็นพลเมืองสูงวัยเท่าทันสื่อ

   ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ หัวหน้าโครงการวิจัยที่ผลิตหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อและนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร ครู ก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งสร้าง Active Aging ให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาวะกาย ใจ ปัญญาที่สมบูรณ์ ใช้ชีวิตได้อย่าง มีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ร่วมกับ สสส.พัฒนาหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ นับเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่บูรณาการความรู้ทางวิชาการด้านรู้เท่าทันสื่อ การเรียนรู้ของผู้สูงอายุ และทุนทางวิถีวัฒนธรรมไทยมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องผ่านการทดลองและทดสอบในโรงเรียนผู้สูงอายุนำร่อง 5 โรง จนสำเร็จออกมาเป็นหลักสูตรที่ง่าย สนุก สร้างผลกระทบทางสังคมได้จริง สอดคล้องกับวัฒนธรรมผู้สูงวัยของไทย ช่วยสร้างทักษะความรู้เท่าทันสื่อ เสริมพลังให้ผู้สูงอายุที่ทำหน้าที่ ครู ก รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต นำไปสู่การพัฒนาผู้สูงวัยให้เป็นพลังในการช่วยเปลี่ยนแปลงสังคม

   ขณะที่ นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา กล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวานำร่องทดลองใช้หลักสูตรนี้มาแล้ว 2 รุ่น ที่ผ่านมาเมื่อพูดถึงการรู้เท่าทันสื่อ มักเน้นไปที่การฝึกให้ผู้สูงอายุใช้เทคโนโลยีให้เป็น แต่จุดเด่นของหลักสูตรนี้ เป็นการเตรียมพื้นฐานก่อนที่จะให้ผู้สูงวัยเริ่มไปใช้สื่อ เป็นการฝึกให้ผู้สูงวัยมีสติก่อนเชื่อ เพื่อให้สามารถใช้สื่อได้อย่างรู้เท่าทันและปลอดภัย ในรุ่นแรกเรามีการมอบเข็มนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรม เป็นการเสริมพลัง สร้างคุณค่าและแรงบันดาลใจ เพื่อให้เป็นผู้ส่งต่อเรื่องราวดี ๆ ในการรู้เท่าทันสื่อ ครั้งนี้ได้ชักชวนผู้สูงอายุที่มีความสนใจมาพัฒนาทักษะในการเป็นวิทยากร ใช้ชื่อว่า “นักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร ครู ก” ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้นำหลักสูตรไปสอนให้แก่รุ่นต่อไป และมุ่งขยายต่อในชมรมผู้สูงอายุที่สนใจต่อไปด้วย.