16-10-2563

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เผย ประชาชนให้ความสนใจเรียนการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตากเป็นจำนวนมาก หลังวิกฤตโควิด -19

   ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดเผยว่า ตามที่วิทยาลัยชุมชน หรือ วชช. ตาก ได้เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทย และหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ห่างไกล การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากทำให้ขาดแคลนบุคลากรทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขที่จะดูแลด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ ทั้งนี้การเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวมานับ 10 ปีถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนถือว่ามีคุณภาพมาก ไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการมักจะสอบได้ทุกครั้ง เช่นเดียวกันกับหลักสูตรการแพทย์แผนไทยพบว่า ได้รับความสนใจมากมีผู้มาสมัครเข้าเรียนจากจังหวัดต่าง ๆ ถึง 39 จังหวัดเดินทางมาเรียนถึง วชช.ตาก แม้กระทั่งพระสงฆ์ยังมาสมัครเรียนด้วย ซึ่งจากการสอบถามผู้ที่เข้ามาเรียนบอกว่าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยหาที่เรียนยากมาก โดยเฉพาะในระดับอนุปริญญา ที่สำคัญมีการพูดบอกต่อกันปากต่อปากจากผู้ที่เข้ามาเรียนว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปจะเป็นที่ต้องการของตลาดมาก ซึ่งได้ฟังเช่นนี้แล้วก็รู้สึกภูมิใจกับ วชช.ตาก ที่เปิดสอนได้ตรงตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

   นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน และการแพทย์แผนไทยของ วชช.ตากเป็นที่นิยมอย่างมาก จึงได้มีการเจรจาเพื่อขอใช้พื้นที่ และอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลตากเก่า เนื่องจากได้ย้ายไปยังพื้นที่แห่งใหม่แล้ว ซึ่งการเจรจาเป็นไปด้วยดี วชช.ตาก จึงย้ายเข้าไปใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน และการแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมที่จะใช้พื้นที่ของอาคารเรียนบางส่วนจัดเป็นสถานให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรด้วย เบื้องต้นคณะผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน / ผู้บริหาร วชช.ตาก และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยเห็นว่าควรจะต้องมีการเตรียมการเรื่องการบริหารจัดการให้รัดกุมและเข้มแข็งภายใต้ของ วชช.ตาก ขณะเดียวกันจะต้องมีการจดทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้ถูกต้องเพื่อให้สามารถให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยได้ครบทุกมิติ ทั้งด้านเวชกรรม การนวดแผนไทย การปรุงยา รวมทั้งการผดุงครรภ์ เป็นต้น ทั้งต้องมีการออกแบบและปรับปรุงอาคารให้เหมาะสมกับการให้บริการทั้งในการจัดการเรียนการสอน การบริการห้องสมุดเพื่อประชาชน และการให้บริการทางการแพทย์ โดยขณะนี้ได้มีการประสานกับทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้ามาช่วยสนับสนุนออกแบบในเรื่องนี้แล้ว และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบภายในสิ้นปี 2563

   ทั้งนี้ ช่วงหลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประเทศไทยถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีจุดแข็งที่โดดเด่น ในด้านระบบการสาธารณสุข และการดูแลสุขภาพ ดังนั้นการเปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนสาธารณสุขชุมชน และการแพทย์แผนไทยของ วชช.ตาก รวมไปถึงการเปิดเป็นสถานบริการ และโรงเรียนการแพทย์ ถือเป็นการสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดตาก และของประเทศ ที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ ที่ถือเป็นกระแสใหม่หลังการระบาดของโควิด-19