16-11-2563

สํานักงานประกันสังคม ร่วมกับ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ส่งเสริมผู้ประกันตน ที่ว่างงานกลับภูมิลำเนาเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม

   นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง สำนักงานประกันสังคมกับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน องค์การมหาชนหรือ บจธ. เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 พร้อมกล่าวว่า นับเป็นโอกาสที่ดีที่เกิดความร่วมมือในครั้งนี้ ผู้ประกันตนที่ประสบปัญหาว่างงานและกลับภูมิลำเนาเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะได้รับโอกาสจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน องค์การมหาชน หรือ บจธ. ซึ่งจะจัดสรร จัดหา และช่วยป้องกันไม่ให้มีการสูญเสียที่ดิน เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานที่ว่างงานและกลับสู่ภูมิลำเนาเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง บจธ. เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน เช่น การกระจายการถือครองที่ดิน / การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน / การป้องกันการสูญเสียสิทธิ รวมถึงการสร้างกลไกในการบริหารจัดการที่ดิน ให้กับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการต้นกล้าคืนถิ่นวิถีใหม่ (New Normal) สำหรับผู้ที่กลับสู่ภูมิลำเนาและต้องการทำการเกษตร โดยให้การสนับสนุนในการจัดหาที่ดินและเงินทุน เพื่อทำการเกษตรสมัยใหม่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล