17-11-2563

เลขาธิการ กศน. พร้อมเดินหน้างานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ช่วยเหลือเด็กทุกคนให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ผลักดันให้มีงาน มีอาชีพ

   นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า สำนักงาน กศน. มีแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่เน้นการเรียนรู้แก่ประชาชนโดยเฉพาะการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งในปี 2564 สำนักงาน กศน. มีแนวทางขับเคลื่อนนโยบายตามนายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านเน้นลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษา ในแต่ละพื้นที่ให้เข้าถึงอย่างเท่าเทียม และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นฝึกอาชีพ สร้างอาชีพให้กับชุมชนมีงานทำ โดย กศน. จำทำการขับเคลื่อนนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ทั้งนี้ กศน. มีความใกล้ชิดกับประชาชนจึงต้องมีการเข้าไปเกี่ยวข้องกับชุมชน เช่น การดูแล ให้เข้าถึงการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาตามหลักศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 / การพัฒนาหลักสูตร กศน . ให้ทันสมัย สอดคล้องกับยุคสมัยมากขึ้น

   เลขาธิการ กศน. กล่าวต่อไปว่า ส่วนด้านการฝึกอาชีพมีนโยบาย 1 อำเภอ 1 อาชีพ ซึ่งจะให้ กศน. อำเภอต่างๆร่วมขับเคลื่อน ยกระดับสินค้าชุมชนให้มีแบรนด์ที่ติดตลาด / การพัฒนาสื่อการสอนให้เป็นดิจิทัลคอนเทนต์ / การซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้เหมาะกับประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการ / ส่วนการช่วยเหลือเด็กที่ตกหล่นด้านการศึกษาจะให้ กศน. จังหวัด และกศน.อำเภอเข้าไปสำรวจจำนวนรวมถึงจะต้องช่วยเหลือเด็กพิการและเด็กเร่ร่อนให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาด้วยเช่นกัน รวมถึงให้ กศน.จังหวัด เรียนรู้ “โคกหนองนาโมเดล” และนำไปเป็นต้นแบบขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ เนื่องจากโมเดลดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการน้ำด้วยการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และที่จะขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง คือ การจัดกิจกรรม “กศน. เกมส์” เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ของชาว กศน.ด้วย