18-11-2563

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการ จำนวน 40 อัตรา โดยต้องสอบผ่านภาค ก. และสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

   นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำเนินการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา รวมทั้งสิ้น 40 อัตรา ซึ่งจะบรรจุไปปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน รับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขา ปฏิบัติงานด้านวิชาการตามภารกิจของกรม ในการคุ้มครองดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงดำเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรม / ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชี การเงิน หรือการเงินและการธนาคาร ปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี รวมถึงรายละเอียดในการทำงบประมาณประจำปีของกรม / ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ มีวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ในทุกสาขาวิชา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่งหนังสือราชการ ลงทะเบียน จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสารต่างๆ

   ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสอบเข้ารับราชการกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ต้องเป็นผู้ที่มีหนังสือรับรองการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป หรือ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิ ที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า โดยสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ที่เว็บไซต์ http://labour.jobthaigov.com หัวข้อ “สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ”ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2246 2770