11-01-2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บันทึกเทปงานวันครูเตรียมเผยแพร่วันที่ 16 มกราคม

   นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้บันทึกเทปการจัดงานวันครูประจำปี 2564 ครั้งที่ 65 ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 16 มกราคมของทุกปีจากส่วนกลางและภูมิภาคภายใต้แนวคิด "พลังครูไทยวิถีใหม่ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล" แต่ปีนี้มีการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ระลอกใหม่เกิดขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการจัดงานวันครูในรูปแบบออนไลน์แทน โดยกิจกรรมที่มีขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอนิทรรศการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ รวมถึงพิธีคารวะครูผู้สอนของนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะถูกบันทึกเทปและเผยแพร่ออกอากาศในวันที่ 16 มกราคม ผ่านช่องทางไลฟ์สด บนเว็บไซต์คุรุสภาและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการบันทึกเทปการจัดงานวันครูของคุรุสภานั้นตนได้มีโอกาสได้พบกับอาจารย์วารี ดำไชโย อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โดยอาจารย์วารีได้ให้ข้อคิดเห็น ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นเช่นเดียวกับผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษา เพราะบุคคลที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนการศึกษาคือครู ดังนั้นตั้งแต่ตนมารับตำแหน่งรัฐมนตรีศึกษาธิการวันแรกก็ยังยืนยันว่าครูคือบุคลากรทางการศึกษาที่เราต้องร่วมกันให้กำลังใจ โดยเฉพาะสถานการณ์โรคระบาดส่งผลให้ครูต้องปรับตัวการจัดการเรียนการสอนอย่างมาก และในอนาคตเทคโนโลยีจะมีบทบาทมากขึ้นต่อการศึกษา ซึ่งหวังว่าครูทุกคนจะปรับตัวเองให้ทันกับโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยอาจารย์วารีตอกย้ำถึงความสำคัญในเรื่องนี้ที่ครูไทยทุกคนจะต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยี เพราะอยากให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาตัวเอง เพื่อสร้างเด็กไทยให้มีทักษะชีวิตที่เข้มแข็งสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ส่วนประเด็นข้อเรียกร้องต่าง ๆ ของกลุ่มนักเรียน เช่น การแต่งชุดไปรเวทมาโรงเรียนนั้นเท่าที่ พูดคุยอาจารย์วารีมองเหมือนผู้ปฏิบัติทั่วไปที่อาจมีความกังวลในการดูแล แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปสามารถนำร่องทดลองก่อนได้ ซึ่งตนได้ชี้แจงให้อาจารย์รับทราบแล้วว่า ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการ กำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงกฎระเบียบของนักเรียนที่ล้าสมัยอยู่