11-01-2564

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน สร้างเครือข่าย ด้านการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกมิติและมีประสิทธิภาพ

   นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังลงนามพิธีสารแก้ไขข้อตกลงร่วม ว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ว่า พิธีสารแก้ไขข้อตกลงฯ ดังกล่าวได้มีการลงนามไว้เมื่อปี 2555 เป็นการยกระดับและขยายความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน จากเดิมครอบคลุมเพียงตำแหน่งงาน ในสาขาที่พัก และสาขาการเดินทาง ให้ครอบคลุมตำแหน่งงานในสาขาไมซ์และการจัดกิจกรรม รวมทั้งบุคลากรในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเปิดเสรีด้านการค้าบริการด้านการท่องเที่ยว และการจัดการประชุมในกรอบอาเซียนมากยิ่งขึ้น

   สำหรับการลงนามพิธีสารแก้ไขข้อตกลงฯ เป็นการลงนามโดยการแจ้งเวียนให้แต่ละประเทศสมาชิก ลงนาม ตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 23 โดยประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนลำดับที่ 5 ที่ลงนามพิธีสารแก้ไขข้อตกลงนี้ ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะลงนามเป็นประเทศต่อไป คือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งนี้พิธีสารแก้ไขข้อตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้เมื่อประเทศสมาชิกทั้งหมด ยื่นสัตยาบันต่อเลขาธิการอาเซียนแล้ว อย่างไรก็ตามหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ประเทศไทยจะเริ่มประสานความร่วมมือกับประเทศอาเซียนอย่างเร่งด่วน เพื่อแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างกัน