14-01-2564

เซลส์จับมือมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตร Reinventing Healthcare Business (รีอินเว้นติ้ง เฮลท์แคร์ บิสสิเนส)

   ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวถึงที่มาความร่วมมือ "การจัดหลักสูตร Reinventing Healthcare Business(รีอินเว้นติ้ง เฮลท์แคร์ บิสสิเนส)" ระหว่าง วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ โดยมี NEO ACADEMY เป็นผู้จัดหลักสูตรนี้ ที่มาของการจัดทำหลักสูตรนี้ สืบเนื่องมาจากแนวคิดของ ดร.นเรศ ดำรงชัย ในขณะที่ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ได้ร่วมคิดพัฒนากับทางวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมทางการแพทย์ อุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ และธุรกิจบริการด้านสุขภาพของประเทศไทย สู่ระดับโลก ตอบรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น Thailand Medical Hub มุ่งหวังสร้าง และจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Executive Program: Reinventing Healthcare Business เรียนรู้การสร้างโอกาสทางธุรกิจ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย จากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจใหม่ และช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ ไปจนถึงทดลองปฏิบัติจริง

   หลักสูตรนี้ ทำให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้าน Healthcare การสร้างมาตรฐานของการให้บริการ การให้องค์ความรู้ ความเข้าใจและสามารถทำงานร่วมกัน โดยการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อยอดทางธุรกิจ เกิดเครือข่าย เกิดพันธมิตรทางธุรกิจ ส่งผลทางด้านเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต และเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทยอีกด้วย โดยทีเซลส์ มีบทบาทในการบริหารจัดการเรื่องของคอนเทนต์ จัดหาวิทยากรพิเศษที่เป็นกูรู ผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ อุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ และธุรกิจบริการด้านสุขภาพ Healthcare

   ทั้งนี้ใช้ระยะเวลาเรียน 8 สัปดาห์ หรือประมาณสองเดือน เรียนอาทิตย์ละ 1 วัน รับจำนวนจำกัดแค่ 45 คนเท่านั้น โดยเรียนรู้จากการสร้างโอกาสทางธุรกิจครอบคลุม 3 อุตสาหกรรมหลักด้านสุขภาพได้แก่ (1) อุตสาหกรรมยา, (2) อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ และ (3) อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม พร้อมเจาะลึกแนวโน้มธุรกิจด้านสุขภาพในอนาคต และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน ที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างไอเดียและต่อยอดทางธุรกิจได้ตั้งแต่ในชั้นเรียนเช่น การจัดทำแบบจำลองธุรกิจ ที่สร้างขึ้นมาให้เห็นภาพของธุรกิจครบวงจร ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีทิศทางที่ชัดเจน มีการทำ Work Shop และการลงพื้นที่ดูงานในสถานที่จริง

   ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล วีราสา รองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สำหรับหลักสูตร Reinventing Healthcare Business (รีอินเว้นติ้ง เฮลท์แคร์ บิสสิเนส) ที่จะดำเนินการ ในปี 2564 ทาง NEO Academy ได้ออกแบบหลักสูตรภายใต้แนวคิด “โลกใหม่ โอกาสใหม่ การศึกษาใหม่” เพื่อชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลก และประเมินโอกาสทางธุรกิจ โดยจัดทำเป็นหลักสูตรระยะสั้น 8 สัปดาห์ เริ่มต้นด้วย 4 สัปดาห์แรก ผู้เรียนจะได้เจาะลึกการนำเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ใน 3 ด้าน ได้แก่ กลุ่มเภสัชภัณฑ์ , กลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมใน 4 สัปดาห์ถัดมาจะเป็นการนำกระบวนการ Design Thinking มาคัดเลือกโอกาสทางธุรกิจที่สนใจพัฒนาเป็นแผนธุรกิจ และประเมินความเป็นได้ในการลงทุน รวมทั้งศึกษามาตรฐานและกฎระเบียบผ่านการเรียน การดูงานนอกสถานที่ สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ การทำโอกาสที่เห็นให้เป็นรูปธรรม และได้นำเสนอไอเดีย และแผนธุรกิจต่อนักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

   สนใจสมัครเรียนและสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 09 2916 4265 NEO Academy วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.neobycmmu.com