14-01-2564

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เผย พร้อมปั้นนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ผ่านโครงการ “From Gen Z to be CEO”

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หรือ มทร. ธัญบุรี กล่าวถึงการที่มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่สร้างเจนซีให้เป็นซีอีโอ “From Gen Z to be CEO” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงพาณิชย์ ว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องปรับนักศึกษาให้ทันต่อโลกการค้ายุคใหม่ เพราะนักศึกษาในยุคนี้มีแนวคิดที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ ดังนั้นการปลูกฝังความรู้และช่วยส่งเสริมให้กับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ การเข้าร่วมโครงการ จะเป็นการเน้นเรื่องของทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมทร.ธัญบุรีและกระทรวงพาณิชย์ จะมีการจัดตั้งทีมงานร่วมกันเพื่อจัดทำหลักสูตรและจัดเวลาในการเรียนการสอน ซึ่งจะมีนักศึกษาจะทุกคณะของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม และมีวิทยากรของกระทรวงพาณิชย์บรรยายให้ความรู้ โดยจะเริ่มโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

   อธิการบดีมทร.ธัญบุรี กล่าวต่อไปว่า เบื้องต้นนักศึกษาจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตร Start Up Entrepreneurial Mindset แล้วจะเข้าสู่บทเรียน 7 หลักสูตร ได้แก่ 1.แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ส่งออกเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ 2. วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ 3.เจาะลึกแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ Cross Border E-Commerce ผ่านช่องทางออนไลน์ 4. รู้ทันระบบขนส่งสินค้าออนไลน์ 5. อัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล 6. ภาษาอังกฤษพิชิตตลาดดิจิทัล และ7. Road to Digital Economy การนำนวัตกรรม ICT มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ อย่างไรก็ตามนักศึกษามีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้เป็นอย่างมาก เพราะก่อนหน้านี้ มทร.ธัญบุรีได้เปิด RMUTT Marketplace ช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ให้กับนักศึกษา ดังนั้นความรู้ที่ได้จาก“From Gen Z to be CEO” จะเป็นแนวทางในการพัฒนาและนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนารูปแบบ วิเคราะห์ความต้องการตลาด ช่องทางการจำหน่ายสินค้าได้มากยิ่งขึ้น