14-01-2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เร่งพัฒนาวิทยาลัยเป็นศูนย์ HCEC เน้น 7 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักสอดรับนโยบาลรัฐบาล

   ดร. สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. ได้ดำเนินงานตามนโยบายการศึกษายกกำลังสอง ของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยจะเข้าพัฒนาสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง คือศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษา หรือ Excellent Center ไปสู่การเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ หรือ HCEC ของอาชีวศึกษา ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการพัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนาครูไปสอนในวิทยาลัยที่จะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา เพื่อจะพัฒนาเป็น HCEC ต่อไป โดยจะเน้นพัฒนาครูใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ได้แก่ ปิโตรเคมี, เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล, หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม, เกษตรสมัยใหม่, อุตสาหกรรมการบิน, อุตสาหกรรมระบบรางและยานยนต์สมัยใหม่ และ ธุรกิจโรงแรมและการบริการ ขณะเดียวกัน สอศ.จะคัดกรองวิทยาลัยโดยพิจารณาจากศักยภาพและความถนัดของแต่ละแห่ง โดยเบื้องต้นจากการลงพื้นที่สำรวจ สอศ.ได้วิทยาลัยที่จะพัฒนาเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษา ประมาณ 30-50 แห่ง และกำลังจะเปิดให้สถานศึกษาเสนอตัวเข้ามาด้วยว่า มีความพร้อมหรือถนัดเรื่องอะไร

   ทั้งนี้ การที่จะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษาและ HCEC วิทยาลัยทุกแห่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพื้นฐานวิชาชีพที่มีสถานประกอบการร่วมจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาหลักสูตร และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ ที่ต้องผ่านการพัฒนาจากสถานประกอบการ มีอุปกรณ์การเรียนการสอน มีครุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความเป็น ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษาในสาขานั้น ๆ ซึ่งหากวิทยาลัยมีคุณสมบัติครบก็จะได้รับการประกาศเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษา ในสาขาที่ตนถนัด และจะสามารถพัฒนาขึ้นเป็น HCEC ตามลำดับ โดยการเป็น HCEC วิทยาลัยต้องมีภารกิจที่มากกว่าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษา นอกจากมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนสาขานั้น ๆ แล้ว ยังมีภารกิจในการพัฒนากำลังคนทั้งการ upskill หรือ reskill