14-01-2564

กรมบัญชีกลาง เพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรัง เริ่มวันที่ 15 มกราคมนี้

   นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง ร่วมกับสมาคม แพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย พิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินชนิดรุนแรงปานกลางและรุนแรงมาก และผู้ป่วยโรคเพมฟิกัส ซึ่งเป็นผู้ป่วยในกลุ่มโรคผิวหนังเรื้อรัง เพื่อให้ครอบคลุม การรักษาพยาบาลที่จำเป็นมากขึ้น จึงยกเลิกหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินชนิดรุนแรงปานกลางและรุนแรงมาก และกำหนดหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังขึ้นใหม่ โดยผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัว สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน โดยจะผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

   นอกจากนี้ เนื่องจากองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมีรายการยาชีววัตถุ หรือยาสังเคราะห์มุ่งเป้าที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มโรคผิวหนังเรื้อรังที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกรมบัญชีกลางและสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จะร่วมกันพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างสมเหตุผล สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางการแพทย์และเกิดประโยชน์ต่อผู้สิทธิ หรือบุคคลในครอบครัวต่อไป