22-02-2564

สำนักงานประกันสังคม ย้ำผู้ประกันตน ที่ประสงค์เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2564 ดำเนินการได้ถึง 31 มีนาคมนี้

   นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่างที่สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนสามารถ แจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี 2564 หรือสนใจจะเปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี ด้วยเหตุจำเป็นไม่ได้รับความสะดวก ในการไปรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ประจำทำงาน สามารถทำรายการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 หากผู้ประกันตนมีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลได้หลากหลายช่องทาง ทั้งติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ หรือทำรายการผ่านเว็บไซด์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือทำรายการ ผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect (เอสเอสโอ คอนเน็ค) อีกทั้งยังสามารถทำรายการผ่านสายด่วน 1506 ได้อีกด้วย กรณีผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ก็ยังคงใช้สิทธิสถานพยาบาลเดิม โดยไม่ต้องทำรายการใดๆ

   นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกรณีผู้ประกันตนแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลเรียบร้อยแล้ว จะสามารถไปใช้บริการสถานพยาบาลแห่งใหม่ได้เมื่อไหร่นั้น หากยื่นเอกสารระหว่างวันที่ 1-15 ของเดือน จะสามารถใช้สิทธิของโรงพยาบาลแห่งใหม่ได้ในวันที่16 ของเดือนนั้น แต่หากยื่นเอกสารระหว่างวันที่ 16 ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน จะสามารถใช้สิทธิโรงพยาบาลแห่งใหม่ได้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กระทรวงแรงงาน โทร.1506