23-02-2564

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จัดกิจกรรม “รวมพลคน KidBright online” ครั้งที่ 3

   ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “รวมพลคน KidBright online” ครั้งที่ 3 KidBright Developer Conference 2021 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค สวทช. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ของกระทรวง อว. ได้แก่ การรายงานกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริม การเรียนเทคโนโลยีในโรงเรียนด้วยนวัตกรรมที่พัฒนาโดย สวทช. แสดงให้เห็นถึงการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะกับทุกช่วงการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมแก่ผู้สนใจในประเทศนำไปต่อยอดในด้านสังคมและเชิงพาณิชย์ ด้วยการเปิด Open source แพลตฟอร์มการสอนปัญญาประดิษฐ์ และ Open Data ข้อมูลจากสถานีวัดสภาพอากาศด้วยบอร์ด KidBright เพื่อใช้ในการเรียนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมถึงนักพัฒนา Makers และภาคอุตสาหกรรมในการยกระดับรูปแบบการเรียนให้ทันสมัย ขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

   ด้าน ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย (วุด-ทิ- วิ- วัด- ชัย) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค กล่าวว่า งาน“รวมพลคน KidBright ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 3 ด้วยรูปแบบการจัดงานแบบ Online โดยในปี 2560 เนคเทค สวทช. ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้จัดทำ โครงการ KidBright : Coding at School project และได้แจกบอร์ด KidBright จำนวน 200,000 บอร์ด ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2,200 โรงเรียน รวมทั้งจัดอบรมการสอนโค้ดดิ้งให้กับบุคลากรผู้ฝึกสอน ตามภูมิภาคจำนวนไม่ต่ำกว่า 5,000 คน และในปี 2563 ที่ผ่านมา โครงการได้นำบอร์ด KidBright มาต่อยอดสร้างเป็นชุดสื่อการเรียนการสอน เรียกว่า “UtuNoi STATION”(อุตุน้อย สเตชั่น) สถานีวัดสภาพอากาศที่ส่งข้อมูลผ่านบอร์ด KidBright เพื่อให้นักเรียนทั่วประเทศนำข้อมูล มาวิเคราะห์ร่วมกัน โดยอบรมและส่งมอบให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ ไปแล้วไม่ต่ำกว่า 700 โรงเรียน

   ขณะที่ ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า งาน รวมพลคน KidBright Online จะช่วยสร้างเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งที่ผ่านมาการเรียนรู้จากการลงมือทำด้วยโจทย์ใกล้ตัว และที่นักเรียนคิดเองนั้นจะเกิดความสนุก และความภาคภูมิใจทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้ในระดับลึกมากขึ้น สามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างสรรค์ผลงานสู่อนาคตต่อไป