23-02-2564

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ งดจัดสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

   นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีมติ ให้งดการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ ที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่วัดในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค หากจะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาให้ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือมาตรการในแต่ละจังหวัด นอกจากนี้ มหาเถรสมาคม ยังได้พิจารณากรณีที่มีประชาชนเดินทางไปวัดเพื่อทำบุญ เวียนเทียน ขอให้วัดปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการระบาดอย่างเคร่งครัด และให้จัดเวียนเทียนเป็นรอบๆ ตามความเหมาะสม หรือกำหนดจุดยืนในการประกอบพิธีในวันดังกล่าวตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ยังถือว่ามีการระบาดของโรคโควิด-19 ในวงกว้างอยู่ ดังนั้นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนใช้วิธีการเวียนเทียน และทำบุญออนไลน์แทน

   ด้านพระธรรมสุธี เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ลงนามออกประกาศคณะสงฆ์กรุงเทพฯ เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับพระภิกษุ สามเณร ฉบับที่ 2 ระบุว่า ตามที่คณะสงฆ์กรุงเทพฯ ได้ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันมิให้พระภิกษุสามเณรมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ จึงวางมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 นั้น บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาด มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ในหลายจังหวัดได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ขณะที่รัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนให้สมารถจัดกิกรรมต่างๆ ได้ จึงขอให้คณะสงฆ์กรุงเทพฯ ดำเนินการ จัดกิจกรรม ดังนี้ อนุญาตให้พระภิกษุสามเณร เดินทางออกต่างจังหวัดได้ตามปกติ สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง / อนุญาตให้จัดกิจกรรมงานบรรพชาสามเณร และงานอุปสมบท ตลอดถึงกิจกรรมการออกค่ายคุณธรรม /อนุญาตให้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เช่น งานวัด งานบุญประจำปี งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และงานบุญประเพณีต่างๆ / ขอให้พระภิกษุสามเณร เฝ้าระวังตนเอง สวมหน้ากากอนามัยขณะออกบิณฑบาต ทั้งนี้การจัดกิจกรรมทุกประเภท ให้ทุกวัดเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมประกอบพิธี และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด