23-02-2564

ธนาคารออมสิน เปิดให้กู้สินเชื่อ "SMEs มีที่ มีเงิน" ช่วยธุรกิจท่องเที่ยว วงเงิน 10,000 ล้านบาท ปีแรกดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 0.10

   นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน จัดทำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ “SMEs มีที่ มีเงิน” สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท เพื่อเยียวยา และเพิ่มสภาพคล่องสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบ ให้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินเพิ่มเติม โดยเริ่มเปิดรับลงทะเบียนขอกู้ทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สามารถใช้ที่ดินเปล่า หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นหลักประกันการขอสินเชื่อจากธนาคาร เพื่อนำเงินกู้ไปใช้เสริมสภาพคล่อง ให้กิจการ หรือเพื่อไถ่ถอนที่ดินซึ่งทำสัญญาขายฝากกับเอกชนไว้ในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563

   ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน ให้วงเงินสินเชื่อต่อราย ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินที่ดินราชการ ระยะเวลากู้ 3 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปี ปีที่ 2 ร้อยละ 0.99 ต่อปี และปีที่ 3 ร้อยละ 5.99 ต่อปี กรณีบุคคลธรรมดาจำนวนเงินให้กู้ 1-10 ล้านบาท นิติบุคคลจำนวนเงินให้กู้ 1-50 ล้านบาท