02-04-2564

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมทบทวนมาตรการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาใหม่ทั้งหมด เพื่อลดปัญหาการเกิดความรุนแรง

   นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงเรื่องการขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้น อย่างเป็นรูปธรรมในทุกหน่วยงาน ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจะนำเรื่องนี้มาต่อยอดในสถานศึกษาทุกแห่ง รวมถึงสอดแทรกให้อยู่ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนของครูผู้สอน โดยเร็วๆ นี้ จะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเรื่องดังกล่าวและนำไปสู่การปฎิบัติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

   ส่วนประเด็นเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษานั้น ถือเป็นนโยบายหลักสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องขับเคลื่อน ให้นักเรียนปลอดภัยในโรงเรียน ซึ่งประเด็นความปลอดภัยในสถานศึกษามีความหลากหลาย เบื้องต้นต้องเร่งหาสาเหตุที่ยังคงเกิดปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการทบทวนมาตรการ ของกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านถึงข้อดีข้อเสียในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงนี้ทั้งระบบต่อไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้รับให้นักเรียนสามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆได้ผ่าน facebook ส่วนตัวได้ตลอดเวลา