08-04-2564

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินหน้าโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด

   ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้ร่วมการประชุมปฏิบัติการโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. โดยมีพลโทสมบัติ ธัญญะวัน นายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บรรยาย เรื่องแนวทางการปฏิบัติดำเนินการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฏีใหม่แบบชาวบ้าน สู่การปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา สู่การศึกษาในโรงเรียน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีด้านการเกษตร อีกทั้ง ได้นำหลักคิดการจัดการเรียนรู้แบบ “ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย” ที่มุ่งเน้นด้านการศึกษาควบคู่กับคุณธรรม ซึ่งผู้เรียนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ นำมาเป็นหลักคิดการบริหารจัดการโครงการ

   ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้สพฐ.ได้เห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังให้เยาวชนได้ สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียน 4 ข้อ คือเป็นคนดี มีระเบียบวินัยพึ่งพาตนเองได้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และกตัญญูกตเวที จึงได้จัดการประชุมนี้ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และในระดับจังหวัดและการร่วมกิจกรรม Workshop ซึ่งเป็นการถ่ายทอดกระบวนการและวิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ของโรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัยในครั้งนี้ด้วย