22-07-2564

กระทรวงวัฒนธรรมจัดมอบรางวัลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2564 โดยเน้นรูปแบบออนไลน์

   นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่มติคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2542 กำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงสนพระราชหฤทัยและห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทย และเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการทรงงานเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านการสืบสาน รักษา และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติได้จัดวันภาษาไทยแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รู้รักภาษาไทย แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคCOVID - 19 ได้เพิ่มความรุนแรงเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ และยังไม่อาจกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดได้แน่นอน ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 โดยเน้นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การเผยแพร่คำปราศรัย และบันทึกเทปโทรทัศน์การจัดกิจกรรมต่างๆ เผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า กระทรวงวัฒนธรรมยังได้จัดกิจกรรมคัดเลือกและประกวดผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง บุคคล องค์กรที่มีบทบาทส่งเสริมและสร้างคุณประโยชน์และผู้มีผลงานสร้างสรรค์ด้านการใช้ภาษาไทยหรือภาษาถิ่นได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการยกย่องบุคคลในวงการเพลง ทั้งนักประพันธ์เพลงที่มีความสามารถผสมผสานความรู้ทางภาษา วรรณศิลป์และคีตศิลป์และจินตนาการได้อย่างเหมาะสม โดยมีกิจกรรมได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์โดยมีผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ 3 รางวัล ดังนี้ ประเภทบุคคล พระอธิการไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ / ประเภทรายการโทรทัศน์ รายการคุณพระช่วย ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ และ / ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง โครงการ รู้ รัก ภาษาไทย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟเอ็ม 92.5 เมกะเฮิรตซ์ ขณะเดียวกันกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้คัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย โดยมีผู้ได้รับคัดเลือกรวม 24 รางวัล สำหรับผลการประกวดเพลง “เพชรในเพลง” โดยกรมศิลปากร มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 19 รางวัล

   นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงวัฒนธรรมยังได้ดำเนินการการคัดเลือกและประกวดอื่นๆ ได้แก่ การประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ การประกวดสื่อสร้างสรรค์วันภาษาไทยแห่งชาติพ.ศ.2564 หัวข้อ “ตระหนัก รักษ์ ภาษาไทย” และการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่านและการเขียน ที่สำคัญกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำวีดิทัศน์สารคดีพิเศษวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 และวีดิทัศน์ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย รวมทั้งจัดพิมพ์หนังสือเก่าหายาก“ปทานุกรมและอักษรนิติ พร้อมร่วมกับหน่วยงานต่างๆและสถานศึกษาจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจธำรงรักษาภาษาไทยไว้เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยสืบไป