30-07-2564

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ยืนยัน การคัดค้านร่างพ.ร.บ.การศึกษาชาติ พ.ศ.... ไม่กระทบการปรับแก้กฎหมายลูก

   ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา หรือ สกศ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติ หรือ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. อยู่ระหว่างการเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนั้น ซึ่งภายในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้ระบุถึงกรณีที่มีการประกาศใช้ร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ แล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลูกต่างๆ ให้เป็นไปตามร่าง พ.ร.บ.ฉบับที่มีการประกาศใช้ ในระยะเวลาภายใน 2 ปี หลังจากที่มีการประกาศ พ.ร.บ.การศึกษา ดังนั้น สกศ.จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณากฎหมายลูก จำนวน 10 ชุด เช่น คณะกรรมการ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ พ.ร.บ.การศึกษาเอกชน คณะกรรมการ พ.ร.บ.การศึกษาพิเศษ เป็นต้น เพื่อที่จะให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาฯ และยังเป็นการทำงานในลักษณะคู่ขนานไม่ใช่รอให้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติประกาศก่อนจึงจะเริ่มดำเนินการ ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้า ทั้งนี้สำหรับกรรมการในแต่ละคณะนั้น จะเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ผู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น เข้ามาร่วมกันพิจารณายกร่างกฎหมายลูกแต่ละฉบับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับ พ.ร.บ.การศึกษาฯ โดยสำหรับขั้นตอนเมื่อกฎหมายลูกต่างๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว จะต้องมีการเปิดรับฟังความเห็นก่อน ที่จะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี พิจารณา และเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบต่อไป

   ส่วนกรณีที่มีการคัดค้านเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาชาติฯ นั้น เรื่องนี้ถือเป็นอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณา ว่า กฎหมายเป็นของหน่วยงานใดจะมีการแก้ไขอย่างไร หรือ กฎหมายดังกล่าว มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ซึ่ง สกศ. ยืนยัน ว่า จะไม่กระทบต่อการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลูกอย่างแน่นอน เพราะไม่ว่าจะมีการประกาศ พ.ร.บ.การศึกษาฯ ในรูปแบบใด กฎหมายลูกต่างๆ จะต้องมีการปรับให้เป็นไปตามพ.ร.บ.การศึกษา ที่มีการประกาศออกมา