04-08-2564

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเวทีเสวนา “ภาษาไทยในโลกกว้าง : การเรียนการสอนและการวิจัยภาษาไทย ในบริบทนานาชาติ”

   นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสวนา “ภาษาไทยในโลกกว้าง : การเรียนการสอนและการวิจัยภาษาไทย ในบริบทนานาชาติ” ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom) เมื่อเร็วๆนี้ โดยมี รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นปูชะนียาจารย์ของการเรียนการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับภาษาไทย ทั้งในและต่างประเทศ ผู้ที่สนใจเข้าร่วม โดยโครงการดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 เพื่อให้สาธารณชนเห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ วธ. ที่สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติเป็นประจำทุกปี

   ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า โครงการเสวนา “ภาษาไทยในโลกกว้าง : การเรียนการสอน และการวิจัยภาษาไทยในบริบทนานาชาติ” สะท้อนให้เห็นมิติใหม่ของการเรียนการสอนภาษาไทยและการวิจัยเกี่ยวกับภาษาไทย ที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้เรียนหรือผู้วิจัยที่เป็นคนไทยในประเทศไทย หากแต่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนหรือผู้วิจัยต่างชาติที่สนใจศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยเห็นแนวทางของความเจริญงอกงามของภาษาไทยในนานาประเทศ นับเป็นความภาคภูมิใจที่สะท้อนให้เห็นว่าภาษาไทยมีความงดงาม มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของคนในชาติ และในอีกหลายๆ ชาติ ขอขอบคุณคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นปูชนียาจารย์ ของการเรียนการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับภาษาไทย และผู้เข้าร่วมการเสวนา ที่ได้ร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าและบทบาทของภาษาไทยในบริบทสังคมร่วมสมัยของการเรียนการสอนภาษาไทยและการวิจัยเกี่ยวกับภาษาไทย ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

   ทั้งนี้ ได้มีวิทยากรเข้าร่วมการเสวนา ซึ่งเป็นปูชนียาจารย์ของการเรียนการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับภาษาไทยในแต่ละประเทศ อาทิ Professor Robert J. Bickner เป็นศาสตราจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัย Wisconsin-Madison , Professor Bo Wenze ปัจจุบันสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ,ศาสตราจารย์มารศรี มิยาโมโต ปัจจุบันสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น และ Associate Professor Kyung-Eun Park ปัจจุบันสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยฮันกุกภาษาและกิจการต่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น