06-08-2564

กระทรวงวัฒนธรรม จัดนิทรรศการและกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์“เมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน : ASEAN Creative Cities”

   นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายในการสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีอาเซียนและประชาคมโลก โดยใช้มิติ ทางวัฒนธรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่คล้ายคลึงกัน ตลอดจนมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างกันมายาวนานถึงปัจจุบันเป็นเวลา 54 ปี นับจากวันก่อตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 และเนื่องในวาระครบรอบ 6 ปีการก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน รวมทั้งเพื่อเฉลิมฉลองการที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้ปี พ.ศ. 2564 เป็น“ปีสากลแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ดังนั้น วธ.โดยศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนจัดนิทรรศการและกิจกรรมภายใต้แนวคิด “เมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน : ASEAN Creative Cities”เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องเมืองสร้างสรรค์ภายใต้เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network) และสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า สำหรับนิทรรศการและกิจกรรมดังกล่าวมีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.ผ่าน Facebook Fanpage ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดง การบรรยายและเสวนา“เส้นทางสู่เมืองสร้างสรรค์” พร้อมแจกของที่ระลึกให้แก่ผู้ชมที่เข้าร่วม Facebook Live รวมทั้งนำชมนิทรรศการ“เมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน: ASEAN Creative Cities” ที่มีเนื้อหาเผยแพร่คุณค่าความสำคัญของเมืองที่ได้รับการคัดเลือกจากยูเนสโกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียนทั้ง 11 เมือง รวมถึงเพื่อเป็นแบบอย่างและการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ เมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเมืองสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต โดยนำเสนอผ่านเทคโนโลยีอินเตอร์แอคทีฟ และสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัย เข้าใจง่าย เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย เช่น การดาวน์โหลดข้อมูลองค์ความรู้ ผ่านการสแกน QR Code การจัดมุมถ่ายภาพสำหรับการประชาสัมพันธ์ลงสื่อสังคมออนไลน์ และการจัดทำนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition)

   นอกจากนี้ มีการบรรยายให้ความรู้และการสาธิตทางวัฒนธรรม จากผู้แทนเมืองสร้างสรรค์ทั้ง 4 เมือง ในประเทศไทย ได้แก่ ภูเก็ต (สาขาอาหาร) เชียงใหม่ (สาขาหัตถกรรมพื้นบ้าน) สุโขทัย (สาขาหัตถกรรมพื้นบ้าน) และกรุงเทพ (สาขาออกแบบ) จำนวน 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 11– 12 กันยายน 2564 และระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมได้จากทุกที่โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน