18-08-2564

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมมือ พัฒนาระบบการให้คำปรึกษา และการแนะแนว ในรูปแบบเพื่อนเรียนรู้ร่วมสร้างพลังบวกบุคลากร กศน.

   นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงาน กศน. ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้มุ่งให้ความสำคัญ ในการพัฒนาและสร้างสรรค์เยาวชนให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจ ที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมควบคู่กันไป ทั้งนี้ ได้กำหนดนโยบายที่มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัย จะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ ภายใต้การปลูกฝังให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care System ที่ได้การสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม จะเป็นกลไกสำคัญในการปรับ เปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผสมผสานระบบการให้คำปรึกษาและ การแนะแนว ทั้งด้านการเรียนรู้ การเสริมพลังบวกให้แก่นักศึกษา กศน. ให้เป็นผู้พร้อมทั้งความรู้และเป็นคนดี เป็นผู้ที่ปรับตัวให้อยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข

   ด้าน ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า สำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็น และสมรรถนะ ที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนรากฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา อย่างหลากหลายรูปแบบ และส่งเสริมให้มีเครือข่ายอย่างเหมาะสม ซึ่งสำนักงาน กศน. และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงตกลงร่วมมือกันในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care System เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กศน. ให้ได้รับการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาและการแนะแนว ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ให้มีองค์ความรู้ ต้นทุนชีวิต ทักษะ 5 ด้าน และจิตวิทยาที่เสริมพลังบวก ในการบริหารจัดการ และสร้างระบบ Learning and Mind Care System อันจะนำไปสู่การปรับงานการแนะแนะและการให้คำปรึกษาแนวใหม่แก่นักศึกษา กศน. ซึ่งความร่วมมือกับศูนย์คุณธรรมในครั้งนี้ ในเรื่องหลักสูตรสื่อ นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จะเป็นการสนับสนุนที่ดียิ่งสำหรับสำนักงาน กศน. ที่จะได้นำไปใช้ในการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care System และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กศน.

   ขณะที่รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สถานการณ์โควิด -19 ทำให้สถานะทางครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปซึ่ง สำนักงาน กศน. จะมีบทบาทที่สำคัญ โดยเฉพาะโลกยุคหลังโควิด ดังนั้นจึงต้องมี 2 สิ่งสำคัญ เพื่อสร้างพลังบวก คือ “ให้สร้างจิตสำนึกมาก่อนการเรียนเก่ง” และ “ให้รักพาเราไป” ถือเป็นเรื่องสำคัญ ในการสร้างคุณธรรมในชีวิตให้ กลายเป็นพฤตินิสัย โดยการลงนามความร่วมมือ ศูนย์คุณธรรม ได้ร่วมสนับสนุนความรู้ด้านวิชาการ นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการส่งเสริมทักษะการให้คำปรึกษาและการแนะแนวให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. ให้สามารถแปลงเรื่องลบให้เป็นบวก รวมทั้งจะมีการดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ต้นทุนชีวิต” ผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการสร้างเสริมต้นทุนชีวิต โดยใช้จิตวิทยาพลังบวก ที่คำนึงถึงระบบนิเวศน์ของเด็กและเยาวชน และเกิดทักษะชีวิต จิตสำนึกทั้งต่อตนเองและสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่