18-08-2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผย อว. จับมือ “ไทยพีบีเอส”

   ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. กับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้ลงนาม ความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อนำผลงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ อว. สื่อสารผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตลอดระยะเวลา 3 ปีต่อจากนี้ สร้างมิติใหม่ในการเรียนรู้นอกโรงเรียนแก่ประชาชน สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทย

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า เป็นความน่ายินดีที่ ความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ระยะเวลาต่อจากนี้คือ ก้าวแรกของการทำงานร่วมกัน อย่างจริงจัง ทั้งสองฝ่ายต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอตั้งแต่ระดับเชิงนโยบายหรือตัวผู้บริหารเอง เพื่อความเข้าใจตรงกันของรูปแบบข้อมูล การนำเสนอและวิธีการสื่อสาร ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นต้องมีเหตุและผล ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนและประเทศชาติในระยะกลางและระยะยาว เพราะปัจจุบันความสำเร็จในระยะแรกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้รวดเร็วและได้รับความสนใจเป็นทุนเดิมจากสื่ออยู่แล้ว แต่สิ่งที่ จะเกิดผลในระยะกลางและระยะยาวย่อมต้องใช้เวลา จึงต้องร่วมแรงร่วมใจกันหาวิธีการและรูปแบบ การสื่อสารให้น่าสนใจมากขึ้นในอนาคต

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวด้วยว่า อว. มีหน่วยงาน ในสังกัดและสถาบันอุดมศึกษามากมาย เป็นคลังความรู้และขุมทรัพย์ทางปัญญาของชาติ มีหน่วยงานด้านวิจัยและนวัตกรรม 16 แห่ง และมี อพวช. ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดอันดับต้น ๆ ของเอเชีย เพียงแต่การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อาจยังไม่มากพอหรือยังเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างจริงจัง ซึ่งไทยพีบีเอส จะเข้ามาช่วยเสริมในจุดนี้ อว. ต้องการที่จะเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยต่างๆ และความรู้ด้านประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ โลกคดีศึกษา คือสิ่งที่อยากให้อยู่คู่กับคนไทยต่อไป อยากให้มีการศึกษาค้นคว้า ในเรื่องนี้ควบคู่ไปกับการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ตนหวังว่าความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายจะทำให้ศักยภาพการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น กระจายสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางปัญญา และนี่คือมิติใหม่แห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างแท้จริง

   ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า อว. มีพันธกิจหลักในการผลิตบุคลากร การสร้างงานวิจัย และค้นคว้า ในศาสตร์ทุก ๆ ด้าน มีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมากมายที่มีผลงานระดับชาติ พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณชน ตนได้เห็นว่าในอดีต อว. ได้มีการร่วมงานกับไทยพีบีเอส มาแล้ว อาทิ รายการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของ สวทช. รายการสารคดีต่าง ๆ ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ในอนาคตอยากให้มีการนำเสนองานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และโลกคดีศึกษามากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อว. มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความร่วมมือนี้จะสร้าง Plat Form ใหม่ ให้เกิดขึ้นสู่สาธารณชน เป็นช่องทางใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารประเด็นต่าง ๆ เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นหรือเป็นวาระแห่งชาติ เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 การใช้ชีวิตในยุค New Normal และเรื่องงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์บนพื้นฐานความเป็นไทยเพื่ออนุรักษ์และสืบสานต่อไป จะร่วมมือกันเป็นสื่อกลางแห่งการสื่อสารเรื่องราวดี ๆ ในอนาคต.