18-08-2564

กรมประมง เร่งเพาะพันธุ์ “ปลานิลจิตรลดา 3” ปลาน้ำจืดสายพันธุ์ดี โตเร็ว ลดต้นทุนและลดระยะเวลาการเลี้ยง

   นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า “ปลานิล” เป็นปลาน้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ขณะที่ “ปลานิลจิตรลดา 3” เป็นปลาที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์สำเร็จในปี 2550 โดยกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ จากการนำปลานิลสายพันธุ์ GIFT (จีไอเอฟที) รุ่นที่ 5 ของหน่วยงาน International Center for Living Aquatic Resources Management ในประเทศฟิลิปปินส์ มาปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ จนได้สายพันธุ์ปลานิลที่มีการเจริญเติบโตดี มีอัตรารอดตายสูง ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีลักษณะเด่นคือ หัวเล็ก ตัวหนา เนื้อมากและเนื้อแน่น พร้อมส่งต่อให้เกษตรกรนำไปเพาะเลี้ยง หวังให้ “ปลานิลจิตรลดา 3” เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเกษตรกรสามารถเพาะพันธุ์ปลานิล ที่มีสายพันธุ์ดี คุณภาพดี ตรงกับความต้องการของตลาด ลดระยะเวลาการเลี้ยง ลดต้นทุนการผลิต สร้างอาชีพที่มั่นคงและสร้างรายได้ให้เกษตรกร โดยเกษตรกรมีความสนใจเพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา 3 ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2904 7604 หรือช่องทาง Facebook Page : กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง

   ทั้งนี้ จากสถิติของกรมประมงพบว่า ผลผลิตสัตว์น้ำจืดจากการเพาะเลี้ยงในปี 2562 มีปริมาณกว่า 4 แสนตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 25,977.04 ล้านบาท โดยปลานิลและปลา เป็นสัตว์น้ำจืดที่มีผลผลิตมากที่สุด โดยรูปแบบผลิตภัณฑ์ปลานิลที่ส่งออกมากที่สุดคือ ปลานิลทั้งตัวแช่แข็ง คิดเป็นร้อยละ 74.3 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด รองลงมาคือ ปลาสดแช่เย็น เนื้อปลาแช่แข็ง ปลามีชีวิตและเนื้อปลานิลแช่เย็น ตามลำดับ โดยตลาดหลักในการส่งออกคือ ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง กลุ่มอาเซียน สหรัฐอเมริกา กลุ่มสหภาพยุโรปและอังกฤษ