02-09-2564

กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย สำนักงาน กศน. เดินหน้าปรับโฉม กศน.ตำบล สู่ กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม

   ดร.วัชรีวรรณ กันเดช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย สำนักงาน กศน. เปิดเผยว่า จากโจทย์นโยบายในการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. wow ของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ Good Teacher (ครูดี) Good Place Best-Check in (สถานที่ สภาพแวดล้อมดี) Good Activities (กระบวนการเรียนรู้ดี) Good Partnership (ภาคีเครือข่ายดี) และ Good Innovation (นวัตกรรมดี)

   สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้นโยบายดังกล่าว โดยจัดให้มีการประกวดแข่งขันการพัฒนา กศน.ตำบล/แขวง ภายใต้แนวคิด "กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม" ที่ใช้หลักเกณฑ์การประเมินคัดเลือก กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประเมินแข่งขันระหว่าง กศน. ตำบลต้นแบบทั่วประเทศ จำนวน 1,856 แห่ง ซึ่งการประเมินได้ดำเนินการแข่งขันตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด และระดับภาค ตามลำดับ กศน.ตำบลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค ดังนี้ ภาคเหนือ ได้แก่ กศน.ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา / ภาคกลาง ได้แก่ กศน.ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม/ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กศน.ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา /ภาคตะวันออก ได้แก่ กศน.ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง /ภาคใต้ ได้แก่ กศน.ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอีกทั้ง แนวคิด “กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม” ได้สะท้อนกลับไปที่ประชาชนและชุมชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของรัฐอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง สังคมมองเห็นการดำเนินงานในเชิงประจักษ์ของสำนักงาน กศน. ในการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนผ่านการทำงานที่เข้มแข็งของ กศน.ตำบล/แขวง ภายใต้การนำของ ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. และ ดร.วัชรีวรรณ กันเดช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย ที่ทำให้ก้าวเดินได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น