15-09-2564

กรมประมง เตรียมโชว์สุดยอดผลงานและนวัตกรรมวิจัยผ่านการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564

   นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมประมงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา งานวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านการประมงสาขาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยงานวิจัย ที่มีคุณภาพสามารถช่วยยกระดับและพัฒนาภาคการประมงของประเทศไปสู่ความยั่งยืนได้ เพราะนอกจากการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการประมง การเพิ่มศักยภาพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การยกระดับมาตรฐานสินค้าประมง การจัดประชุมวิชาการประมงจึงเป็นเปิดเวทีเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ นำไปสู่แนวทางการพัฒนางานวิจัยด้านการประมงให้มีคุณภาพต่อไป

   สำหรับการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564 ครั้งนี้ ภายใต้งาน โลกเปลี่ยน คนปรับ ยกระดับงานวิจัย พัฒนาประมงไทยสู่ความยั่งยืน ในรูปแบบออนไลน์ เป็นครั้งแรก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายนนี้ โดยภายในงานมีการนำเสนอผลโชว์งานวิจัยกว่า 74 เรื่อง โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการบรรยาย 44 เรื่อง และโปสเตอร์ 30 เรื่อง ผลงานวิจัยประกอบด้วย 9 สาขาเป็นต้น