17-09-2564

สำนักงาน กศน. รับมอบงบพระราชทานช่วยเหลือ สถานศึกษา กศน. ที่จัดตั้งเป็นสถานที่กักตัว และศูนย์พักคอย ให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด–19

   ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการจัดสรรเงินพระราชทาน จำนวน 70 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเงินจำนวน 99,900,000 บาท ให้แก่รัฐบาล เพื่อนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของวัด โรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย และหน่วยงานของเหล่าทัพทั่วประเทศ ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย สถานที่กักตัว และสถานที่ฌาปนกิจศพ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดสรรเงินพระราชทาน ไปสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ที่อนุญาตให้ใช้อาคารและพื้นที่จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย และสถานที่กักตัว ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบงบพระราชทาน ให้แก่สำนักงาน กศน. เพื่อนำไปใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน. ที่จัดตั้งเป็นสถานที่กักตัว และศูนย์พักคอย ที่ให้บริการแก่ผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวนทั้งสิ้นกว่า 3 ล้าน 5 แสนบาท โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 8 กันยายน 2564 สำนักงาน กศน. มีสถานศึกษาที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักกัน และศูนย์พักคอย รวมทั้งสิ้น 478 แห่ง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ยังความซาบซึ้งมายังสำนักงาน กศน. และสถานศึกษาในสังกัด กศน. อย่างหาที่สุดมิได้

   ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเกณฑ์การใช้งบประมาณที่ได้รับพระราชทานมานั้น จะนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานสำหรับสถานศึกษาที่จัดเป็นสถานที่กักตัว ซึ่งร่วมดำเนินการแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หรือดำเนินการของสถานที่กักตัว อาทิ ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิม เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ กรณีมีการส่งคืนพื้นที่และอาคารสถานที่ให้แก่สถานศึกษา ค่าจ้างทำความสะอาด อาคารสถานที่ หรือห้องน้ำ / ค่าเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ ที่ไม่ใช่ยา และวัสดุที่จำเป็นในการดำเนินงานของสถานที่กักตัว……..(ต่อหน้า 2)

   นอกจากนั้นยังนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พักคอยตามจำนวนเตียงที่ให้บริการแก่ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของผู้ป่วยขณะที่อยู่พักรักษาตัว ณ ศูนย์พักคอยที่จัดไว้ให้ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม หรือเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น