18-10-2564

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงาน “เทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ” พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

   พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในการจัดงาน “เทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ” ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมกล่าวว่า สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหารายได้สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รวมถึงช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนทั่วประเทศ และช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางของสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการเทศน์ จัดระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคมที่ผ่านมา มีทั้งหมด 13 กัณฑ์ โดยวันแรก ประกอบด้วย 6 กัณฑ์ ได้แก่ กัณฑ์ที่ 1 กัณฑ์ทศพร / กัณฑ์ที่ 2 กัณฑ์หิมพานต์ / กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์ / กัณฑ์ที่ 4 กัณฑ์วนประเวศน์ / กัณฑ์ที่ 5 กัณฑ์ชูชก / กัณฑ์ที่ 6 กัณฑ์จุลพน และวันที่สอง ประกอบด้วยกัณฑ์ที่ 7 - 13 ได้แก่ กัณฑ์ที่ 7 กัณฑ์มหาพน / กัณฑ์ที่ 8 กัณฑ์กุมาร /กัณฑ์ที่ 9 กัณฑ์มัทรี / กัณฑ์ที่ 10 กัณฑ์สักกบรรพ / กัณฑ์ที่ 11 กัณฑ์มหาราช / กัณฑ์ที่12 กัณฑ์ฉกษัตริย์ / และกัณฑ์ที่ 13 กัณฑ์นครกัณฑ์

   ทั้งนี้ประเพณีการเทศน์มหาชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันสูงค่าของไทย ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน โดยมีความเชื่อว่า ผู้ใดฟังเทศน์มหาชาติครบทั้ง 13 กัณฑ์ จะได้รับอานิสงส์สูงมาก เป็นเหตุให้สำเร็จตามปรารถนาทุกประการ