27-10-2564

สำนักงาน กศน. เตรียมความพร้อม รับเปิดเทอม วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ พร้อมเร่งขับเคลื่อน กศน.ตำบลคุณภาพ

   นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า จากการที่ได้รับมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างความรับรู้ให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ว่า การเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 จะเป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามสถานการณ์โควิดในแต่ละพื้นที่ และตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. แต่ละจังหวัดสถานศึกษาในสังกัด กศน. แห่งใด มีความพร้อมให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ได้ หากสถานศึกษาที่ยังไม่สามารถเปิดเรียนได้ ให้รายงานมายังสำนักงาน กศน.ว่าจะจัดการศึกษาในรูปแบบใด เพื่อจะทราบจำนวนสถานศึกษาที่สามารถ จัดการศึกษาแต่ละรูปแบบ ทั้ง Online /Onsite/ On hand /On demand และรวบรวมรายงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบต่อไป

   เลขาธิการ กศน. กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดการศึกษา กศน. มีความหลากหลาย มีความสำคัญกับประชาชน จำเป็นต้องทำงานให้มีระบบ ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน การขับเคลื่อนงาน กศน. ให้ประสบความสำเร็จเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ผู้รับบริการ กศน. จำเป็นต้องพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ การขับเคลื่อน กศน.ตำบลคุณภาพ เป็นความสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการให้เกิดขึ้น คือ ให้ กศน.ตำบลแต่ละแห่งมีคุณภาพและมีที่ตั้ง ทางโครงสร้างชัดเจน โดยมอบหมายกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย สำรวจ กศน.ตำบลทั้งหมดว่ามีสถานที่ชัดเจนกี่แห่ง ไม่มีสถานที่เป็นของตนเองกี่แห่ง ทั้งนี้ตนได้ประสานงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทำบันทึกลงนามความร่วมมือในการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนขนาดเล็ก ใช้อาคารเรียนที่ยุบรวม หรือ ขอใช้อาคารสถานที่ราชการในแต่ละพื้นที่เพื่อสร้างเป็น กศน.ตำบล นอกจากนี้ยังให้กลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ ดำเนินการสำรวจและเกลี่ยอัตรากำลัง และมอบกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานดูแลงบประมาณ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงาน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ